Poziv za eksperte za sprovođenje treninga

By 21 Oktobra, 2022Novosti

U okviru projekta “Izleči i poveži – Poboljšanje zaštite mentalnog zdravlja osetljivih grupa kroz umrežavanje i praksu zasnovanu na dokazima” koji je usmeren na unapređenje usluga zaštite mentalnog zdravlja u skloništima za žrtve trgovine ljudima u regionu Zapadnog Balkana, koji finansira GIZ, PIN je otvorio poziv za eksperte za sprovođenje treninga zaposlenima u skloništima za žrtve trgovine ljudima u cilju jačanja njihovih profesionalnih kapacitet

 

Od trenera bi se očekivalo da:

 • Osmisli i sprovede trening za rad sa traumatizovanim osobama u trajanju od 4 sata na engleskom jeziku preko Zoom platforme. Trening bi imao za cilj unapređenje pružanja usluga u skloništima za žrtve trgovine ljudima na način koji je informisan o traumi (eng. trauma-informed care). Ovaj trening bi bio namenjen svim osobama zaposlenim u skloništima, a koji su u kontaktu sa žrtvama (npr. menadžment, voditelji slučaja, socijalni radnici, psiholozi, medicinsko osoblje).

i/ili

 • Osmisli i sprovede trening za upotrebu narativnog pristupa u radu sa traumatizovanim osobama u trajanju od 4 sata na engleskom jeziku preko Zoom platforme. Ovaj trening bi pre svega bio namenjen svim stručnim radnicima (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici) koji rade u skloništima i pružaju neku vrstu direktne psihosocijalne podrške (npr. psihoterapija, grupe podrške).

 

Period angažovanja: novembar – decembar 2022.

 

Procenjena ukupna nadoknada: 720 EUR bruto u dinarskoj protivvrednosti po treningu

 

Uslovi:

Na poziv se mogu odazvati samo fizička lica. Prednost će biti data kandidatima koji ispunjavanju sledeće kriterijume:

 • Završene studije psihologije ili psihijatrije ili drugih srodnih društvenih nauka kao što su socijalni rad, pedagogija, specijalna edukacija i rehabilitacija;
 • Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
 • Minimum pet godina radnog iskustva u pružanju direktne psihološke i psihosocijalne podrške traumatizovanim osobama i ranjivim grupama;
 • Minimum 2 sprovedena treninga za rad sa traumatizovanim osobama;
 • Prednost će imati akademski povezani stručnjaci.

 

Kriterijumi selekcije:

 • Kvalifikacije pružalaca usluga;
 • Relevantno iskustvo u osmišljavanju i sprovođenju treninga za rad sa traumatizovanim osobama;
 • Finansijska ponuda (ukupan bruto iznos po treningu).

 

Ponuda mora da sadrži:

 • Izjava o zainteresovanosti za osmišljavanje i sprovođenje jednog ili oba treninga.
 • CV koji ističe prethodno iskustvo relevantno za ovaj poziv.
 • Finansijsku ponudu u bruto iznosu po treningu.

 

Ponudu sa svim pratećim dokumentima možete poslati putem mejla: office@psychosocialinnovation.net najkasnije 26. oktobra 2022. u 16:00 (GMT+2).

Author pin

More posts by pin