STUDIJA O PREVALENCI SAGOREVANJA I SEKUNDARNETRAUMATIZACIJE KOD PRUŽALACA USLUGA KOJI RADE SA IZBEGLICAMA U SRBIJI

Secondary Traumatization in Service Providers working with Refugees