Projekti

UNFPA Srbija

„Psihosocijalni odgovor na pandemiju COVID-19 – prevencija sagorevanja kod pružaoca usluga i pružanje psihosocijalne podrške osobama obolelim od COVID-19 i njihovim članovima porodica“

U periodu od 15. septembra do 31. decembra 2020. godine PIN u saradnji sa UNFPA Srbija i uz podršku Nemačke ambasade u Beogradu obezbeđuje psihosocijalnu podršku koja je fokusirana na prevazilaženje psiholoških teškoća vezanih za pandemiju koronavirusa.

Projekat uključuje sprovođenje treninga za pružaoce usluga u ustanovama socijalne zaštite (gerontološki centri i centri za smeštaj maloletnih lica) u cilju njihovog osnaživanja i jačanja postojećih psiholoških kapaciteta. Teme treninga su očuvanje mentalnog zdravlja za vreme pandemije i pružanje prve psihološke pomoći korisnicima. Drugi deo projekta podrazumeva pružanje besplatne online psihološke podrške osobama obolelim od koronavirusa, kao i njihovim članovima porodica i prijateljima, kako bi se pružila pravovremena podrška osobama u krizi koje su direktno ili indirektno pogođene pandemijom.

Crveni krst Srbija

Obuka za volontere „Osnovi psihološke prve pomoći u toku pandemije COVID-19“

Tokom aprila 2020. godine, PIN je uspešno održao seriju obuka za volontere Crvenog krsta Srbija sa ciljem proširivanja njihovog znanja o osnovama pružanja prve psihološke pomoći.

Obuke su uključivale teorijski deo u kom su učesnici detaljnije upoznati sa principima pružanja prve psihološke pomoći u toku krize, kao i deo predviđen za diskusiju tokom koje su volonteri imali prilike da podele svoja iskustva u radu sa korisnicima i dobiju odgovore na pitanja od psihologa sa višegodišnjim iskustvom u toj oblasti.

Obukama je prisustvovalo 38 volontera iz 7 gradova i opština: Savski venac, Pančevo, Lazarevac, Aleksinac, Kruševac, Mali Iđoš i Kula.

OXFAM Italia

Trening za zaposlene ”Mentalno zdravlje u vreme pandemije – rizici i preporuke”

Uz podršku i saradnju sa OXFAM Italia kancelarijom, članovi PIN tima su tokom aprila 2020. sprovodili program podrške zaposlenima usmeren na očuvanje mentalnog zdravlja i prevladavanje stresa tokom COVID-19 pandemije.

Program uključuje sprovođenje grupnog treninga na temu rizika i izazova vezanih za mentalno zdravlje i psihološku dobrobit, kao tehnika za prevladavanje stresa tokom pandemije. Dodatno, program uključuje i pružanje individualne podrške u prevladavanju stresa i krize povezanih sa pandemijom i vanrednim stanjem. Značaj treninga ogleda se u korišćenju metoda primarne prevencije čime se smanjuje vulnerabilnost pojedinaca na razvoj psiholoških tegoba tokom trajanja krize

Hvala OXFAM-u na pozivu i ukazanom poverenju, ali i na pokazivanju dobrog primera u odgovornom i podržavajućem pristupu zaštiti psihološke dobrobiti zaposlenih.

UNHCR

 “Supporting refugees’ and asylum seekers’ well-being and strengthening the asylum system and integration in Serbia”

Uz podršku UNHCR Srbija PIN u 2020. godini sprovodi projekat usmeren na pružanje psihološke podrške u zajednici, sprovođenje aktivnosti koje neguju dobrobit izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, zalaganje za senzitivniji sistem azila, a u cilju povećanja samostalnosti izbeglica i facilitiranja njihove integracije u lokalnu zajednicu, podržano istraživačkim podacima.

Projektne aktivnosti uključuju kulturološki, uzrasno i rodno prilagođenu individualnu i grupnu psihološku podršku na lokacijama na kojima su identifikovane rupe u dostupnosti usluga psihološke podrške; sprovođenje psihološke procene za potrebe postupka azila i u druge pravne svrhe; kontinuirana psihološka podrška za tražioce azila tokom različitih stadijuma postupka azila; facilitiranje grupa podrške za tražioce azila čiji je cilj mobilizacija i jačanje neformalnih mreža podrške u zajednici, kao i jačanje ličnih i društvenih kapaciteta; istraživačke aktivnosti orijentisane na ispitivanje teškoća sa kojima se izbeglice suočavaju, njihovih potreba, potencijala, rezilijentnosti, strategija prevladavanja, kao i faktora koji doprinose mentalnom zdravlju izbeglica, njihovoj dobrobiti i uspešnijoj integraciji.

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Ka unapređenju zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji

PIN, u saradnji sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, u periodu od oktobra 2019. do avgusta 2021. sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji i jačanje kapaciteta pružalaca usluga, institucija i organizacija usmerenih na zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji. 

Projektne aktivnosti su usmerene na organizovanje redovnih i vanrednih sastanaka radne grupe za zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji, organizovanje redovnih obuka i supervizija sa nacionalnim i međunarodnim ekpertima iz oblasti mentalnog zdravlja izbeglica, povezivanje lokalnih i regionalnih aktera u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i podizanje svesti o važnosti prevencije teškoća u domenu mentalnog zdravlja i dostupnih usluga u zajednici.

HEDAYAH

„Mladi za promenu: Jačanje otpornosti mladih u Srbiji kroz angažovanje, liderstvo i razvoj njihovih kognitivnih i socio-emocionalnih veština“

Uz podršku European Commission Contracting Authority: Hedayah – International Centre of Excellence for Countering Violent Extremism, PIN sprovodi projekat usmeren ka prevenciji radikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu. Ovaj projekat teži da edukuje i osnaži mlade kroz psihoedukativne radionice koje će se održavati u srednjim školama u Beogradu, Sjenici i Novom Pazaru.

Glavni ciljevi projekta su unapređenje kognitivnih, socijalnih i emocionalnih veština mladih, jačanje njihovih liderskih sposobnosti, kao i jačanje osećanja pripadnosti zajednici kroz organizaciju javnih događaja u njihovim lokalnim zajednicama. Mladi će biti ohrabreni da budu aktivni učesnici u svojim lokalnim zajednicama putem sticanja relevantnih veština i sposobnosti u oblasti socijalne i emocionalne dobrobiti, olakšavanja njihove socijalne integracije, razvijanja tolerancije i stvaranja atmosfere prihvatanja. Implemenacija projekta je u periodu od avgusta 2019. do jula 2020. godine.

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Uz podršku Evropske unije Republici Srbiji i Svetske zdravstvene organizacije, PIN je uspešno sproveo obuke za više od 300 zdravstvenih radnika u Republici Srbiji. Obuke su bile usmerene na pružanje kulturno osetljivih usluga, prevenciju i upravljanje stresom i smanjenje rizika od javljanja izgaranja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca zdravstvenih usluga.

Projekat je sproveden od septembra 2018 godine do aprila 2019, a obuke su bile obezbeđene za zdravstvene radnike na deset opština, uključujući Vranje, Bujanovac, Pirot, Kikindu, Sombor, Šid, Loznicu, Sjenicu, Tutin i Beograd.

Projekat su zajedno realizovali United Nations Development Programme – UNDP, World Health Organization (WHO), IOM – UN Migration i UNOPS, dok je program edukacije razvio i sproveo PIN, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, Odeljenjem za Psihologiju Filozofskog fakulteta, Institutom za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i Institutom za javno zdravlje Dr. Milan Jovanovic Batut.

OXFAM ITALIA

Tokom 2019. godine sproveden je program usmeren na zaštitu mentalnog zdravlja zaposlenih u OXFAM Italia. Program je uključivao grupni trening koji je za cilj imao upoznavanje sa tehnikama prevazilaženja stresa na poslu, prepoznavanje teškoća koje su povezane sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom, kao i adaptivnih tehnika i mehanizama za prevazilaženje ovih teškoća. Dodatno, kroz individualnu podršku omogućenu u okviru programa, zaposleni u OXFAM-u imali su priliku da dalje usvajaju pomenute tehnike i dobiju podršku u svakodnevnom nošenju sa teškoćama i stresom na poslu.

UNFPA

,,Poboljšanje dobrobiti dečaka izbeglica i njihovo osnaživanje kroz program radionica Mladići u pokretu“

U maju 2019. godine, uz podršku UNFPA Srbija, započeli smo projekat ,,Poboljšanje dobrobiti dečaka izbeglica i njihovo osnaživanje kroz program radionica Mladići u pokretu“. Cilj ovog projekta je pružanje podrške i jačanje kapaciteta maloletnika bez pratnje, dece izbeglica i mladih odraslih. Aktivnosti će se sprovoditi kroz program radionica Mladići u pokretu koje su usmerene na jačanje kapaciteta, razmenu iskustava i građenje socijalne mreže, prevenciju rizičnih oblika ponašanja, kao i na pružanje ključnih znanja i veština koje će moći da primene sada i u budućnosti, kako bi se lakše suočavali sa svakodnevnim izazovima na koje nailaze. Projekat će trajati do septembra 2019.

PODRŠKA EVROPSKE UNIJE UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA U SRBIJI, OXFAM ITALIA

„Zajedno- uključivanje lokalne zajednice u podsticanju međukulturalne socijalne kohezije“

Kroz podršku Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji, PIN u saradnji sa Oxfam Italia realizuje aktivnosti u lokalnim zajednicama u 9 gradova: Sjenici, Tutinu, Subotici, Somboru, Kikindi, Pirotu, Vranju, Bosilegradu i Bujanovcu, u periodu od maja do novembra 2019. godine.

Projekat ima za cilj da kroz različite akcije u lokalnoj zajednici poput ekoloških, sportskih i edukativnih aktivnosti, uključi i poveže izbeglice i migrante koji trenutno borave u Srbiji sa lokalnim stanovništvom. Projektne aktivnosti se sprovode sa scenaristima popularnog web portala „Njuz.net“, koji pored učečća u sportskim i ekološkim aktivnostima zajedno sa PIN-om sprovode seriju socijalno relevantnih tribina na temu migranata u društvu, u cilju uočavanja sličnosti i zajedničkih ciljeva koje pripadnici različitih kultura mogu da dele. Tokom ovih tribina, posetioci imaju priliku da razmene sopstvena i iskustva iz njihove zajednice na temu izazova sa kojima se populacija izbeglica i migranata susreće tokom boravka u Srbiji.

KAHANE FOUNDATION

“Pružanje kulturno senzitivne psihološke podrške i savetovanja izbeglicama i mignratima”

Uz podršku Kahane Foundation, PIN će nastaviti da pruža kontinuiranu kulturno senzitivnu psihološku podršku najugroženijima iz izbegličke i migrantske populacije tokom 2019. i 2020. godine.

Ciljevi ovog projekta su dostupnost psihološke podrške, razvijanje otpornosti, adaptivnih mehanizama prevladavanja, jačanje kapaciteta za integraciju i svakodnevno funkcionisanje izbeglica, migranata i tražioca azila na svim lokacijama u Srbiji. Dodatno, u okviru ovog projekta, PIN će se baviti istraživanjem efekata psihološke podrške u izbegličkom kontekstu sa ciljem unapređenja naučno utemeljene prakse.

IOM I ŠVAJCARSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU

„Uključivanje mladih izbeglica: Dodatno obrazovanje radi integracije’’

U aprilu 2019 godine, PIN je započeo sa implementacijom šestomesečnog projekta „Uključivanje mladih izbeglica: Dodatno obrazovanje radi integracije’’ koji se realizuje u sklopu projekta “Unaprđenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji”, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Cilj ovog projekta je podrška mladim izbeglicama i maloletnicima bez pratnje koji trenutno borave u Srbiji u razvijanju ključnih veština koje im mogu biti od koristi u njihovom ličnom, akademskom i poslovnom životu. Podrška se pruža u vidu neformalnog, dodatnog obrazovanja i obuhvata časove srpskog i engleskog jezika, IT radionice, psihoedukativne i kreativne radionice. Projektne aktivnosti sprovode se u Beogradu u Centrima za smeštaj maloletnih stranih lica „Zmaj“ i u Vodovodskoj ulici, kao i u prostorijama PIN-a. Osim razvijanja praktičnih psiholoških veština, jezičkih i IT kompetencija, projekat pruža i bezbedan prostor za kreativno izražavanje i integraciju.

Projekat se realizuje u okviru Migracionog dijaloga i uz podrsku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

LDS Charities

“Jake i nezavisne- osnaživanje žena kroz kreativne aktivnosti i psihosocijalnu edukaciju”

Uz podršku LDS Charities Srbija, PIN je u aprilu 2019. godine započeo projekat namenjen osnaživanju žena i mladih devojaka iz ranjivih grupa pod nazivom “Jake i nezavisne- osnaživanje žena kroz kreativne aktivnosti i psihosocijalnu edukaciju”. Projektnim aktivnostima su obuhvaćene radionice ručnog veza, umetničke radionice i psihoedukativne radionice, sa naglaskom na razvoju poslovnih veština i znanja.

Cilj projekta je da kroz razvoj kreativnih veština i umetnost obezbedi ženama i mladim devojkama praktične veštine i znanja, a koje će podsticati osećaj lične vrednosti i rast samopouzdanja i koje bi u budućnosti mogle da im stvore prostor za ekonomsko osnaživanje i nezavisnost. Radionice bi trebalo da podstaknu mlade devojke i žene da cene sebe, da aktiviraju svoje liderske sposobnosti i nauče kako da ostvaruju svoje ideje. Ove aktivnosti pružaju prostor za neformalna druženja i okupljanja i stvaranje novih socijalnih mreža podrške što je od naročitog značaja budući da su žene i devojke iz osetljivih grupa često suočene sa smanjenim brojem socijalnih kontakata, a samim tim i dostupnih sistema podrške.

LDS Charities

“Neformalno obrazovanje kao mehanizam prevencije za maloletne i mlade izbeglice u Srbiji” 

Uz podršku LDS Charities Srbija, PIN u periodu od aprila do kraja avgusta 2019. implementira projekat namenjen mladim izbeglicama i maloletnicima bez pratnje koji trenutno borave u Srbiji.

Aktivnosti imaju za cilj da obezbede vitalne psihoedukativne resurse ne samo za maloletnike smeštene u Beogradu, već i u udaljenim kampovima na jugozapadu Srbije. Psihoedukativna podrška u vidu radionica se pruža u Centrima za smeštaj stranih maloletnih lica “Zmaj” i u Vodovodskoj ulici, ali i u azilnim centrima u Sjenici i Tutinu. Aktivnosti su fokusirane na obrazovanje i prevenciju rizičnih oblika ponašanja, jačanje kapaciteta za suočavanje sa svakodnevnim izazovima u adolescentnom periodu u specifičnostima izbegličkog konteksta, kao i povećanje socijalne podrške kroz podsticanje saradnje i razmene iskustava.

UNHCR

“Strengthening self-reliance and well-being in order to support integration and asylum system in Serbia”

Uz podršku UNHCR Srbija PIN u 2019. godini sprovodi projekat koji ima za cilj pružanje psihološke podrške na nivou zajednice, sprovođenje aktivnosti koje neguju dobrobit izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, zalaganje za osetljiviji azilni sistem koji podstiče jačanje i ostvarivanje ličnih kapaciteta, podržano istraživačkim podacima.

Projektne aktivnosti uključuju kulturološki, uzrasno i rodno prilagođenu individualnu i grupnu psihološku podršku; psihološke intervencije usmerene na azilnu proceduru; sprovođenje psihološke procene za potrebe azilne procedure i druge pravne svrhe; istraživačke aktivnosti orijentisane na ispitivanje teškoća sa kojima se izbeglice suočavaju, njihovih potreba, potencijala, strategija prevladavanja i faktora koji doprinose rezilijentnosti, kao i izazova i prepreka na koje nailaze tokom azilne procedure i procesa integracije; osnaživanje ličnih kapaciteta kroz organizovanje specijalizovanih treninga i identifikaciju veština među članovima izbegličke zajednice, sa ciljem pružanja mogućnosti korisnicima da postanu vršnjački savetnici/ eksperti; facilitiranje grupa podrške za tražioce azila sa ciljem jačanja neformalnih mreža podrške i postojećih kapaciteta unutar zajednice.

Fondacija za otvoreno društvo

Ka poboljšanju usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške u Srbiji

PIN, u saradnji sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, u periodu od septembra 2018. do oktobra 2019. sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje usluga mentalnog zdravlja namenjenih izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u Srbiji.

Tokom projekta se održavaju obuke „Upoznavanje sa Smernicama za zaštitu i unapređenje usluga mentalnog zdravlja izbeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji“ pružaocima usluga mentalnog zdravlja, predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije, pružaocima drugih vidova usluga i prevodiocima/kulturnim medijatorima, i to kako bi se unapredio sistem podrške i koordinacija relevantih aktera na terenu, i unapredila dostpunost i kvalitet ovih usluga. Takođe, sprovode se supervizije za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja sa ciljem profesionalong razvoja i prevencije sagorevanja na poslu i sekundarne traumatizacije. Projekat podržava formiranje radne grupe na temu Mentalnog zdravlja izbeglica kao savetodavnog i koordinaciong tela za pružanje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja.

Fondacija za otvoreno društvo

Obrazovanjem ka interkulturalnosti: integracija izbeglica u lokalnu zajednicu

U septembru 2018. godine, PIN je započeo sa implementacijom šestomesečnog projekta Obrazovanjem ka interkulturalnosti: integracija izbeglica u lokalnu zajednicu, finansiranom od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Projekat razvija program interkulturalnog obrazovanja za decu iz izbegličke populacije, kao i decu iz lokalnih zajednica koja pohađaju osnovne škole u Beogradu, sa ciljem unapređenja njihovih interkulturalnih kompetencija, osetljivosti, rezilijentnosti i psihološke dobrobiti kroz vannastavne radionice.

Glavni cilj programa jeste pružanje podrške i podsticanje integracije dece iz različitih etničkih, religijskih, socioekonomskih i kulturnih okruženja u lokalne škole i zajednice, uz podsticanje njihove psihološke dobrobiti i poboljšanje kvaliteta života u zajednici.

Projektne aktivnosti su usmerene na razvoj i unapređenje interkulturalnih kompetencija; prihvatanje razlika i promovisanje različitosti; razvoj i unapređenje interkulturalne osetljivosti i tolerancije; usvajanje različitih životnih veština i osnaživanje dece; unapređenje socijalne i emocionalne dobrobiti i rezilijentnosti kod dece.

EVROPSKA UNIJA, KONRAD ADENAUER FONDACIJA, UDRUŽENJE ATINA, UDRUŽENJE PRAVNIKA MAKEDONIJE

„Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

U cilju unapređenja položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji, Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa Udruženjem Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomoć Evropske Unije, sprovodi projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”.

U okviru ovog projekta PIN sprovodi aktivnosti usmerene na olakšanje integracije i unapređenje položaja izbeglica u lokalnoj zajednici. Glavne aktivnosti koje PIN sprovodi uključuju psihoedukativne i edukativne radionice sa ciljem osnaživanja i unapređenja životnih veština mladih izbeglica i migranata, zajedničke aktivnosti sa lokalnim stanovništvom u cilju smanjenja straha i predrasuda u vezi sa izbeglicama i obezbeđivanja prilike za izgrađivanje pozitivnih odnosa između izbeglica i lokalnog stanovništva kao i javne događaje usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.

IRC

„Lekovite učionice”

U okviru pilot projekta finansiranog od strane International Rescue Commitee-a (IRC) koji traje od januara do juna 2018. godine, nastavnici u osnovnim školama koje pohađaju deca izbeglice prolaze obuku Lekovite učionice: socijalno-emocionalno učenje sa ciljem podsticanja sigurne i negujuće sredine za ućenje, rast i razvoj dece koja su pogođena krizom i konfliktom. 

Cilj projekta je da se nastavnicima pruže alatke,  tehnike i kontinuirana podrška zahvaljujući kojima stvaraju pozitivno okruženje u učionici gde su deca sigurna i zaštićena od nasilja, podstiču se da sarađuju sa različitim sistemima podrške i uključe roditelje i staratelje kako bi se principi ovog pristupa primenjivali i van školske sredine.

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice”

U okviru projekta „Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice” finansiranom od strane UNHCR-a, PIN tokom 2018. godine pruža psihološku podršku izbeglicama i tražiocima azila na nivou zajednice u Beogradu, Banji Koviljači i Bogovađi.

Projektne aktivnosti prevashodno su usmerene na osnaživanje korisnika, razvijanje rezilijentnosti i adaptivnih mehanizama za prevladavanja stresa, kao i (re)uspostavjanje relacija u okviru zajednice koje će služiti kao protektivni faktor i sistem podrške članova zajednice. Aktivnosti uključuju psihoedukativne radionice i grupnu psihološku podršku usmerenu na poboljšanje emotivnog i socijalnog blagostanja, različite preventivne (okupacione i rekreativne) i edukativne radionice usmerene na sticanje novih veština i znanja. Dodatno, PIN aktivno podržava integraciju kroz organizovanje časova srpskog jezika, podsticanje uključivanja i prilagođavanja dece izbeglica u školsku sredinu i organizuje zajedničke aktivnosti za izbeglice i lokalno stanovništvo koje omogućavaju kulturalnu razmenu i razvijanje tolerancije.

Dalje, s ciljem obezbeđivanja prakse zasnovane na dokazima, PIN sprovodi istraživačke aktivnosti usmerene na procenu mentalnog zdravlja izbeglica, njihovih potreba, uspešnosti adaptacije i integracije, kao i evaluaciju samog sistema podrške u Srbiji. Pored pomenutog, PIN aktivno radi na senzitizaciji, podizanju svesnosti o potrebama izbeglica i manjkavostima postojećeg sistem podrške i zagovara uvođenje promena neophodnih za unapređenje psihosocijalnog blagostanja izbeglica.

GRUPA ZA DECU I MLADE – INDIGO

Tokom 2017. godine za drage kolege iz organizacije Grupa za decu i mlade – Indigo, članovi PIN tima sproveli su program koji se sastojao od niza individualnih i grupnih treninga, sa ciljem pružanja psihološke pomoći u integraciji traume i sagorevanja na radnom mestu, pružanju podrške u prevazilaženju teškoća koje osećaju pomagači u suočavanju sa ljudima koji prolaze kroz krizne situacije, kao i pružanju podrške u održavanju dobre grupne dinamike među članovima tima.

IRC

„Pružanje podrške i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i pomagača”

Članovi PIN tima su implementirali projekat „Pružanje podrške i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i pomagača” koji je finansiran od strane IRC-a od avgusta do decembra 2017. godine. Ovaj projekat je težio da kroz pružanje i sprovođenje psihološke procene, podrške, savetovanje i neformalno obrazovanje unapredi mentalno zdravlje i blagostanje migranata, izbeglica i tražilaca azila. Ova podrška je obezbeđivana kroz procenu mentalnog zdravlja, okupacione/psihoedukativne/kreativne radionice i kroz individualno/grupno savetovanje.

Takođe, kroz ovaj projekat profesionalcima je pružana kontinuirana podrška i obučavanje kako bi se prevenirao sindrom izgaranja i sekundrna traumatizacija. Obuke koje su prošli pomagači imale su za cilj njihovo edukovanje i senzitizovanje o poteškoćama sa kojima se izbeglice suočavaju uključujući PTSD, anksioznost i depresiju. Grupe podrške su sprovođene sa ciljem pružanja psihološke podrške pomagačima, poboljšanja njihove psihološke dobrobiti i povećanja razumevanja, kao i jačanja njihove otpornosti i mehanizama prevladavanja.

Ovaj projekat je sproveden u bliskoj saradnji sa IRC-om i velikim brojem organizacija koje rade na terenu, u direktnom kontaktu sa izbeglicama (npr. RAS, NSHC, BCHR, Info Park, Atina, Fondacija Ana i Vlade Divac, Sos Dečija sela, Grupa 484).

Divac fondacija

„Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“

Od juna 2017. godine PIN je angažovan na projektu „Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“ koji je finansiran od strane Divac fondacije.

Cilj projekta je jačanje saradnje između 20 organizacija koje rade duž „Balkanske rute“, jačanje kapaciteta organizacija za efikasno identifikovanje i dokumentovanje dostupnosti i pristupačnosti psihosocijalne podrške različitim grupama izbeglica, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema komunikacije među relevantnim akterima uključenim u odgovor na migrantsku krizu u Srbiji.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sistematskog protokola unutar organizacije za identifikaciju, dokumentovanje i izveštavanje o kršenju ljudskih prava koja se odnose na pristupačnost psihosocijalne podrške izbeglicama u cilju pružanja adekvatne i prilagođene pomoći ranjivim pojedincima, uvremenjeno i u saradnji sa svim relevantnim akterima.

DFID i IRC

„Doprinos deci izbeglicamu u Evropi”

U okviru projekta finansiranog od strane Department for International Development-a (DFID) i podržanog od strane International Rescue Committee-a (IRC), “Doprinos deci izbeglicama u Evropi”, koji je trajao od jula 2016. do juna 2017. godine, članovi PIN tima su  pružali psihosocijalnu podršku deci izbeglica i tražilaca azila, nepraćenoj deci uzrasta ispod 12 godina, kao i nepraćenim maloletnicima uzrasta iznad 12 godina u Srbiji.

Glavne aktivnosti su podrazumevale:
• pružanje psihološke podrške;
• realizaciju edukativnih radionica sa ciljem razvijanja životnih veština i unapređenja znanja engleskog jezika i rada na računaru;
• upućivanja na medicinske i pravne usluge;
• informisanje i zastupanje;
• pružanje podrške pri uključivanju u sistem formalnog obrazovanja;
• sprovođenje istraživanja o potrebama i kapacitetima dece izbeglica;
• aktivnosti usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.

Tokom trajanja projekta PIN je podržao više od 400 dece i maloletnika izbeglica, kao i više 50 roditelja, smeštenih u kampovima u Krnjači, Obrenovcu, Bogovađi, Banji Koviljači, Sjenici i Tutinu. Dodatno, PIN je organizovao manifestaciju “Izbeglice u Srbiji – dečja perspektiva” za decu iz lokalnih škola u Lajkovcu, Nišu i Somboru.

IRC

„Psihološka podrška za pomagače – IRC”

U okviru ovog projekta podržanog od strane International Rescue Committee-a, članovi PIN tima pružaju psihološku podršku pomagačima koji rade u direktnom kontaktu sa izbeglicama na različitim lokacijama u Srbiji.

Kroz individualne sastanake i sastanke grupa podrške, pomagači imaju priliku da rade na uspostavljanju adekvatnih granica, postavljanju realnih očekivanja, proradi mnogobrojnih traumatskih iskustava koje su korisnici podelili sa njima, identifikuju i provežbavaju adaptivne koping strategije i istražuju mogućnosti za uspostavljanje i održavanje dobre saradnje sa različitim saradničkim organizacijama na terenu.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, kao i validnih preporuka PIN sprovodi istraživanja sa ciljem identifikovanja zaštitnih faktora i faktora rizika u vezi sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom.

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”

U okviru projekta “Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”, uz podršku UNHCRa, PIN pruža psihosocijalnu podršku izbeglicama i tražiocima azila na različitim lokacijama u Srbiji. Naše aktivnosti su usmerene na pružanje prve psihološke pomoći i osnaživanje, individualno i grupno savetovanje, sprovođenje psihološke procene za različite svrhe, kao i na sprovođenje preventivnih aktivnosti kao što su različite edukativne, pshihodukativne, okupacione i kreativne radionice.

Poseban fokus je stavljen na pružanje podrške žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, nepraćenoj i razdvojenoj deci i maloletnicima i psihološki ranjivim pojedincima. Dodatno, PIN aktivno podržava proces integracije kroz organizaciju časova srpskog i engleskog jezika, kao i kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti i radionica za izbeglice i lokalnu populaciju, sa ciljem podsticanja kulturalne razmene, smanjivanja predrasuda i promovisanja tolerancije.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, PIN sprovodi brojne studije koje se odnose na trenutno stanje mentalnog zdravlja među izbeglicama, njihove snage, kao i teškoće sa kojima se suočavanju, evaluaciju sistema podrške, kao na i efikasnost različitih psiholoških pristupa i intervencija (Link).

Dodatno, PIN sprovodi brojne treninge o psihološkim aspektima izbegličkog pitanja za stručnjake koji direktno rade sa izbeglicama i aktivno je uključen u procese povećanja osetljivosti, podizanja svesti i zalaganja za ovo pitanje u lokalnoj zajednici.