Projekti

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”

U okviru projekta “Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”, uz podršku UNHCRa, PIN pruža psihosocijalnu podršku izbeglicama i tražiocima azila na različitim lokacijama u Srbiji. Naše aktivnosti su usmerene na pružanje prve psihološke pomoći i osnaživanje, individualno i grupno savetovanje, sprovođenje psihološke procene za razli?ite svrhe, kao i na sprovođenje preventivnih aktivnosti kao što su različite edukativne, pshihodukativne, okupacione i kreativne radionice.

Poseban fokus je stavljen na pružanje podrške žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, nepraćenoj i razdvojenoj deci i maloletnicima i psihološki ranjivim pojedincima. Dodatno, PIN aktivno podržava proces integracije kroz organizaciju časova srpskog i engleskog jezika, kao i kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti i radionica za izbeglice i lokalnu populaciju, sa ciljem podsticanja kulturalne razmene, smanjivanja predrasuda i promovisanja tolerancije.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, PIN sprovodi brojne studije koje se odnose na trenutno stanje mentalnog zdravlja među izbeglicama, njihove snage, kao i teškoće sa kojima se suočavanju, evaluaciju sistema podrške, kao na i efikasnost različitih psiholoških pristupa i intervencija (Link).

Dodatno, PIN sprovodi brojne treninge o psihološkim aspektima izbegličkog pitanja za stručnjake koji direktno rade sa izbeglicama i aktivno je uključen u procese povećanja osetljivosti, podizanja svesti i zalaganja za ovo pitanje u lokalnoj zajednici.

IRC

„Psihološka podrška za pomagače – IRC”

U okviru ovog projekta podržanog od strane International Rescue Committee-a, PIN pruža psihološku podršku pomagačima koji rade u direktnom kontaktu sa izbeglicama na različitim lokacijama u Srbiji.

Kroz individualne sastanake i sastanke grupa podrške, pomagači imaju priliku da rade na uspostavljanju adekvatnih granica, postavljanju realnih očekivanja, proradi mnogobrojnih traumatskih iskustava koje su korisnici podelili sa njima, identifikuju i provežbavaju adaptivne koping strategije i istražuju mogućnosti za uspostavljanje i održavanje dobre saradnje sa različitim saradničkim organizacijama na terenu.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, kao i validnih preporuka PIN sprovodi istraživanja sa ciljem identifikovanja zaštitnih faktora i faktora rizika u vezi sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom.

DFID i IRC

„Doprinos deci izbeglicamu u Evropi”

U okviru projekta finansiranog od strane Department for International Development-a (DFID) i podržanog od strane International Rescue Committee-a (IRC), “Doprinos deci izbeglicama u Evropi”, koji je trajao od jula 2016. do juna 2017. godine, PIN je pružao psihosocijalnu podršku deci izbeglica i tražilaca azila, nepraćenoj deci uzrasta ispod 12 godina, kao i nepraćenim maloletnicima uzrasta iznad 12 godina u Srbiji.

Glavne aktivnosti su podrazumevale:
• pružanje psihološke podrške;
• realizaciju edukativnih radionica sa ciljem razvijanja životnih veština i unapređenja znanja engleskog jezika i rada na računaru;
• upućivanja na medicinske i pravne usluge;
• informisanje i zastupanje;
• pružanje podrške pri uključivanju u sistem formalnog obrazovanja;
• sprovođenje istraživanja o potrebama i kapacitetima dece izbeglica;
• aktivnosti usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.

Tokom trajanja projekta PIN je podržao više od 400 dece i maloletnika izbeglica, kao i više 50 roditelja, smeštenih u kampovima u Krnjači, Obrenovcu, Bogovađi, Banji Koviljači, Sjenici i Tutinu. Dodatno, PIN je organizovao manifestaciju “Izbeglice u Srbiji – dečja perspektiva” za decu iz lokalnih škola u Lajkovcu, Nišu i Somboru.

Divac fondacija

„Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“

Od juna 2017. godine PIN je angažovan na projektu „Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“ koji je finansiran od strane Divac fondacije.

Cilj projekta je jačanje saradnje između 20 organizacija koje rade duž „Balkanske rute“, jačanje kapaciteta organizacija za efikasno identifikovanje i dokumentovanje dostupnosti i pristupačnosti psihosocijalne podrške različitim grupama izbeglica, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema komunikacije među relevantnim akterima uključenim u odgovor na migrantsku krizu u Srbiji.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sistematskog protokola unutar organizacije za identifikaciju, dokumentovanje i izveštavanje o kršenju ljudskih prava koja se odnose na pristupačnost psihosocijalne podrške izbeglicama u cilju pružanja adekvatne i prilagođene pomoći ranjivim pojedincima, uvremenjeno i u saradnji sa svim relevantnim akterima.

IRC

„Pružanje podrške i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i pomagača”

PIN je implementirao projekat „Pružanje podrške i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i pomagača” koji je finansiran od strane IRC-a od avgusta do decembra 2017. godine. Ovaj projekat je težio da kroz pružanje i sprovođenje psihološke procene, podrške, savetovanje i neformalno obrazovanje unapredi mentalno zdravlje i blagostanje migranata, izbeglica i tražilaca azila. Ova podrška je obezbeđivana kroz procenu mentalnog zdravlja, okupacione/psihoedukativne/kreativne radionice i kroz individualno/grupno savetovanje.

Takođe, kroz ovaj projekat profesionalcima je pružana kontinuirana podrška i obučavanje kako bi se prevenirao sindrom izgaranja i sekundrna traumatizacija. Obuke koje su prošli pomagači imale su za cilj njihovo edukovanje i senzitizovanje o poteškoćama sa kojima se izbeglice suočavaju uključujući PTSD, anksioznost i depresiju. Grupe podrške su sprovođene sa ciljem pružanja psihološke podrške pomagačima, poboljšanja njihove psihološke dobrobiti i povećanja razumevanja, kao i jačanja njihove otpornosti i mehanizama prevladavanja.

Ovaj projekat je sproveden u bliskoj saradnji sa IRC-om i velikim brojem organizacija koje rade na terenu, u direktnom kontaktu sa izbeglicama (npr. RAS, NSHC, BCHR, Info Park, Atina, Fondacija Ana i Vlade Divac, Sos Dečija sela, Grupa 484).

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice”

U okviru projekta „Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice” finansiranom od strane UNHCR-a, PIN tokom 2018. godine pruža psihološku podršku izbeglicama i tražiocima azila na nivou zajednice u Beogradu, Banji Koviljači i Bogovađi.

Projektne aktivnosti prevashodno su usmerene na osnaživanje korisnika, razvijanje rezilijentnosti i adaptivnih mehanizama za prevladavanja stresa, kao i (re)uspostavjanje relacija u okviru zajednice koje će služiti kao protektivni faktor i sistem podrške članova zajednice. Aktivnosti uključuju psihoedukativne radionice i grupnu psihološku podršku usmerenu na poboljšanje emotivnog i socijalnog blagostanja, različite preventivne (okupacione i rekreativne) i edukativne radionice usmerene na sticanje novih veština i znanja. Dodatno, PIN aktivno podržava integraciju kroz organizovanje časova srpskog jezika, podsticanje uključivanja i prilagođavanja dece izbeglica u školsku sredinu i organizuje zajedničke aktivnosti za izbeglice i lokalno stanovništvo koje omogućavaju kulturalnu razmenu i razvijanje tolerancije.

Dalje, s ciljem obezbeđivanja prakse zasnovane na dokazima, PIN sprovodi istraživačke aktivnosti usmerene na procenu mentalnog zdravlja izbeglica, njihovih potreba, uspešnosti adaptacije i integracije, kao i evaluaciju samog sistema podrške u Srbiji. Pored pomenutog, PIN aktivno radi na senzitizaciji, podizanju svesnosti o potrebama izbeglica i manjkavostima postojećeg sistem podrške i zagovara uvođenje promena neophodnih za unapređenje psihosocijalnog blagostanja izbeglica.

IRC

„Lekovite učionice”

U okviru pilot projekta finansiranog od strane International Rescue Commitee-a (IRC) koji traje od januara do juna 2018. godine, nastavnici u osnovnim školama koje pohađaju deca izbeglice prolaze obuku Lekovite učionice: socijalno-emocionalno učenje sa ciljem podsticanja sigurne i negujuće sredine za ućenje, rast i razvoj dece koja su pogođena krizom i konfliktom. 

Cilj projekta je da se nastavnicima pruže alatke,  tehnike i kontinuirana podrška zahvaljujući kojima stvaraju pozitivno okruženje u učionici gde su deca sigurna i zaštićena od nasilja, podstiču se da sarađuju sa različitim sistemima podrške i uključe roditelje i staratelje kako bi se principi ovog pristupa primenjivali i van školske sredine.

EVROPSKA UNIJA, KONRAD ADENAUER FONDACIJA, UDRUŽENJE ATINA, UDRUŽENJE PRAVNIKA MAKEDONIJE

„Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

U cilju unapređenja položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji, Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa Udruženjem Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomoć Evropske Unije, sprovodi projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”. U okviru ovog projekta PIN sprovodi aktivnosti usmerene na olakšanje integracije i unapređenje položaja izbeglica u lokalnoj zajednici. Glavne aktivnosti koje PIN sprovodi uključuju psihoedukativne i edukativne radionice sa ciljem osnaživanja i unapređenja životnih veština mladih izbeglica i migranata, zajedničke aktivnosti sa lokalnim stanovništvom u cilju smanjenja straha i predrasuda u vezi sa izbeglicama i obezbeđivanja prilike za izgrađivanje pozitivnih odnosa između izbeglica i lokalnog stanovništva kao i javne događaje usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.