Projekti

BCHR 2024

Unapređenje zaštite prava na mentalno zdravlje izbeglica i migranata u Srbiji

U periodu od aprila do jula 2024. godine PIN implementira projekat „Unapređenje zaštite prava na mentalno zdravlje izbeglica i migranata u Srbiji“ koji je deo šireg projekta „Uključivanje u društvene tokove stranaca na Zapadnom Balkanu – Pristup socijalnim i ekonomskim pravima (FOSTER)“, koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava i finansijski podržava Evropska komisija.

Projekat ima za cilj da odgovori na aktuelne potrebe za mapiranjem osnovnih potreba i teškoća u domenu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji kroz sprovođenje kvalitativnog istraživanja. Prikupljeni podaci će biti upotrebljeni kao sredstvo za zagovaranje, unapređenje relevantnih javnih politika, kao i unapređenje programa podrške za izbeglice i migrante u Srbiji. Dodatno, kroz pružanje usluga psihosocijalne podrške projekat će pružiti odgovor na psihosocijalne potrebe najranjivijih izbeglica i migranta u Srbiji. Usluge psihosocijalne podrške uključuju psihološke intervencije u krizi, individualno i grupno psihološko savetovanje, pomoć u pristupu psihijatrijskoj nezi i psihoedukativne radionice.

UNFPA 2023

„WHAM – Wellbeing, Habits, and Mental Health for Youth Advancement”

Uz podršku UNFPA Srbija, PIN je u periodu od septembra do decembra 2023. godine realizovao projekat koji je imao za cilj jačanje programa psihosocijalne podrške za mlade u Srbiji kroz izradu i pilotiranje Priručnika o mentalnom zdravlju, socijalnoj dobrobiti i zdravim životnim navikama mladih koji je namenjen koordinatorima Kancelarija za mlade i omladinskim radnicima. Priručnik se sastoji od teorijskog i praktičnog dela koji pokrivaju teme mentalnog zdravlja, dobrobiti i navika mladih, i razvijen je kroz pristup kokreiranja koji aktivno uključuje mlade.

Primarni cilj projekta je unapređenje mentalne, socijalne i fizičke dobrobiti mladih u Srbiji kroz kreiranje održivog obrazovnog alata (Priručnika) namenjenog lokalnim kancelarijama za mlade; unapređenje znanja i veština zaposlenih u lokalnim kancelarijama za mlade; kao i kroz delotvornost i širu primenjivost Priručnika koji adresira raznolike potrebe mladih u različitim kontekstima.

Gradska opština Stari grad

„Program psihosocijalne podrške za mlade”

Uz podršku Gradske opštine Stari grad, u periodu od septembra do novembra 2023. godine, PIN realizuje projekat usmeren na pružanje podrške mladima uzrasta od 13 do 24 godine, kroz sprovođenje Programa psihosocjalne podrške za mlade. Program uključuje ciklus iskustvenih radionica i individulne konsultacije sa psihologom.

 

Globalni cilj ovog programa jeste smanjenje stigme u vezi sa temom mentalnog zdravlja, tačnije izazova u okviru mentalnog zdravlja sa kojima se susreću mladi na lokalu, stvaranje sigurnog prostora za deljenje ličnh iskustava, kao i jačanje mreže vršnjačke podrške. Dodatno, cilj programa je jačanje postojećih i usvajanje novih veština važnih za očuvanje mentalnog zdravlja, sa akcentom na bolje razumevanje sebe i svojih vršnjaka.

SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu

„Program psihološke podrške za zaposlene u obrazovno-vaspitnim institucijama- odgovor na aktuelnu krizu”

Uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, u periodu od septembra do novembra 2023. godine, PIN realizuje projekat usmeren na pružanje psihološke podrške zaposlenima u obrazovno-vaspitnim institucijama, kroz sprovođenje Programa podrške za osobe u krizi. Program podrške za osobe u krizi uključuje psihoedukativne sesije, grupe podrške i individulne konsultacije sa psihologom.

Cilj Programa podrške za osobe u krizi je obezbeđivanje sigurnog prostora u okviru kojeg se usvajaju nova znanja u oblasti očuvanja mentalnog zdravlja. Dodatno, projektne aktivnosti su usmerene na osnaživanje već postojećih i usvajanje novih veština koje bi pomogle u suočavanju sa različitim posledicama izloženosti stresu i prevazilaženju psiholoških kriza.

UNICEF Srbija

,,Razvijanje otpornosti mladih izbeglica kroz pružanje sveobuhvatne zaštite mentalnog zdravlja”

PIN- Psychosocial Innovation Network je započeo implementaciju projekta ,,Razvijanje otpornosti mladih izbeglica kroz pružanje sveobuhvatne zaštite mentalnog zdravlja”, uz podršku UNICEF Srbija. Projekat će biti implementiran u periodu od maja 2023 do decembra 2023, u tri grada Srbije, Beograd, Novi Sad, i Vranje.

Program je usredsređen na pružanje sveobuhvatnih specijalizovanih usluga iz oblasti mentalnog zdravlja deci i mladima iz Ukrajine i drugoj deci, omladini i članovima porodica iz izbegličke populacije koji borave u Srbiji. Pored specijalizovanih usluga mentalnog zdravlja, implementiraće se Program Vršnjačke Podrške čiji je osnovni cilj uključivanje i ohrabrenje mladih kao aktera društvenih promena, stvaranje novih mreža podrške u društvu, isticanje važnosti brige o mentalnom zdravlju, kao i izgradnja i unapređenje veština i znanja pružanja podrške mladima tokom kriznih situacija.

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE (IOM)

„Mreže isceljenja: Sveobuhvatan pristup zaštiti mentalnog zdravlja dece i mladih iz izbegličke i lokalne populacije”

Uz podršku IOM-a, u periodu od novembra 2022. do septembra 2023. godine, PIN realizuje projekat usmeren na pružanje sveobuhvatne podrške mentalnom zdravlju dece i mladih iz izbegličke i lokalne populacije, uključujući specijalizovane psihološke usluge, psihoedukativni Program za decu i mlade, i vršnjačke aktivnosti. Dodatno, projektne aktivnosti uključuju jačanje kapaciteta pružalaca usluga, sa fokusom na staratelje, socijalne radnike, vaspitače, kao i istraživačke aktivnosti koje imaju za cilj da obezbede pouzdane podatke za kreiranje prakse zasnovane na dokazima.
Cilj projektnih aktivnosti je smanjenje psihičkog distresa, obnavljanje mehanizama prevladavanja i otpornosti, kao i poboljšanje dobrobiti dece i mladih kroz sveobuhvatan pristup zaštiti mentalnog zdravlja i jačanje interkulturalne osetljivosti.

CRVENI KRST SRBIJE

„Unapređenje mentalnog zdravlja starijih osoba u Sremskoj Mitrovici“

PIN, u periodu od novembra 2022. do februara 2023. godine, sprovodi projekat čiji je cilj unapređenje mentalnog zdravlja i dobrobiti starijih osoba na teritoriji grada Sremske Mitrovice i unapređenje njihove socijalne mreže u cilju prevencije usamljenosti i izolacije, i to kroz realizaciju Programa psihosocijalne podrške za starije osobe koji uključuje kako grupne radionice i individualnu podršku starijim osobama.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru regionalnog projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, koji finansira Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj, a kojim koordinira Crveni krst Srbije.

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

„Zajedno ka unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici“

PIN je u oktobru 2022. godine započeo sa sprovođenjem projekta koji ima za cilj stvaranje uslova za uvođenje održivih besplatnih usluga psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja u Užicu, Prijepolju i Kosjeriću.

Ciljevi projekta su usmereni na nastavak pružanja usluga psihosocijalne podrške u zajednicama kroz sprovođenje programa psihosocijalne podrške u ove tri lokalne samouprave, jačanje njihovih kapaciteta za sistematičniji pristup planiranju i sprovođenju usluga psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja, kao i definisnje predloga za unapređenje normativnog okvira za pružanje savetodavno-terapijskih usluga.

Projekat se sprovodi do kraja marta 2023. godine u okviru programa podrške “Dijalog promena”, kojim koordinira Beogradska otvorena škola, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

TRAG FONDACIJA

„Javnim zagovaranjem do veće dostupnosti besplatniih usluga u zajednici i bolje brige o mentalnom zdravlju“

PIN je od septembra 2022. godine započeo sa realizacijom jednogodošnjeg projekta koji treba da doprinese unapređenju zaštite mentalnog zdravlja građana u Srbiji, i to posebno osetljivih grupa, kroz obezbeđivanje dostupnosti besplatnih usluga u zajednici usmerenih na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku u okviru sistema socijalne zaštite.

Ciljevi ovog projekta se odnose na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje savetodavno-terapijskih usluga u socijalnoj zaštiti, pokretanje inicijative za standardizaciju savetodavno-terapijskih usluga, kao i unapređenje znanja i informisanosti lokalnih i nacionalni aktera o važnosti obezbeđivanja dostupnosti ove grupe usluga u cilju unapređenja zaštite mentalnog zdravlja.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru „Program“ podrške javnom zagovaranju Pokret Polet”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

AMNA

“Psihosocijalna podrška izbeglicama i tražiocima azila iz Ukrajine”

PIN je započeo sprovođenje pružanja psihološke i psihosocijalne podrške izbeglicama i tražiocima azila iz Ukrajine.

Ciljevi projekta usmereni su na usluge zaštite mentalnog zdravlja, kroz pružanje direktne i online psihološke i psihosocijalne podrške izbeglicama i tražiocima azila koji su smešteni u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji, kao i onima koji su smešteni na privatnim adresama u Beogradu i drugim lokacijama. Aktivnosti su usmerene na jačanje otpornosti i adaptivnih mehanizama prevladavanja kroz pružanje usluga kontinuirane i kulturološki osetljive psihosocijalne podrške, psihološke podrške i savetovanja.

Uz podršku organizacije Amna, aktivnosti u okviru projekta se sprovode u periodu od juna do novembra 2022 godine.

KARL KAHANE FOUNDATION

“Unapređenje zaštite mentalnog zdravlja izbeglica i migranata kroz pružanje psihološke podrške”

Uz podršku Karl Kahane Foundation, PIN će nastaviti da pruža kontinuiranu kulturno senzitivnu psihološku podršku najugroženijima iz izbegličke i migrantske populacije tokom 2022. i 2023. godine.

Ciljevi projekta usmereni su na obezbeđivanje jednakog pristupa i dostupnosti uslugama zaštite mentalnog zdravlja izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u tranzitnom kontekstu i onima koji su smešteni u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji. Nadalje, jačanje otpornosti i adaptivnih mehanizama prevladavanja kod najugroženijih pojedincima kroz pružanje usluga kontinuirane, kulturološki osetljive psihološke podrške i savetovanja, kao i zagovarački rad.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH

“Izleči i poveži – Poboljšanje zaštite mentalnog zdravlja osetljivih grupa kroz umrežavanje i praksu zasnovanu na dokazima”

PIN od decembra 2021. godine sprovodi jednogodišnji projekat usmeren na unapređenje usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške ugroženim grupama. Jedan segment projekta obuhvata kreiranje smernica i minimalnih standarda za pružanje psihološke podrške žrtvama trgovine ljudima, kao i umrežavanje centara za smeštaj žrtava trgovine ljudima u regionu u cilju unapređenja praksi i razmene iskustava. Drugi deo projekta podrazumeva podršku razvoju Konzorcijuma za mentalno zdravlje izbeglica i migranata (CoReMH) – neformalne mreže profesionalaca u oblasti zaštite mentalnog zdravlja izbeglica u tranzitu, kao platformi za razmenu iskustava i dobrih praksi. Treći segment projekta fokusiran je na jačanje kapaciteta pomagača koji rade sa ugroženim grupama u cilju prevencije sagorevanja i sekundarne traumatizacije.

Projekat se realizuje u okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ (PaCT) koji je finansiran  od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a u regionu ga implementira nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

OPŠTINA ZVEZDARA

„Podrška mentalnom zdravlju”, u partnerstvu sa Udruženjem Prostor

PIN je partner Udruženja Prostor na projektu „Podrška mentalnom zdravlju“ finansiranog od strane opštine Zvezdare, Grada Beograda.

Projekat se sprovodi od oktobra do decembra 2021. godine i ima za cilj unapređenje podrške mentalnom zdravlju korisnicima psihijatrijskih usluga kroz uvođenje procedura prijema i praćenja korisnika koji koriste usluge Kreativnog prostora za mentalno zdravlje, povezivanje korisnika sa opštine Zvezdare sa dostupnim uslugama u zajednici i zagovaranje za unapređenje mentalnog zdravlja u lokalnoj zajednici.

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

„Ka unapređenju zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji”

PIN uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji i jačanje kapaciteta pružalaca usluga, institucija i organizacija usmerenih na zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji.

Projektne aktivnosti su usmerene na podršku Ministarstvu zdravlja u organizovanju redovnih i vanrednih sastanaka radne grupe za zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji i podršku pri organizovanju redovnih sastanaka psihologa angažovanih u izbegličkom kontekstu u Srbiji. Dodatno, projekat je usmeren na povezivanje lokalnih i regionalnih aktera u oblasti zaštite mentalnog zdravlja kroz vođenje međunarodnog Konzorcijuma za mentalno zdravlje izbeglica i migranta u cilju unapređenja standarda zaštite mentalnog zdravlja izbeglica i migranata na putu.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

„Jedni za druge: Podrška integraciji izbeglica i jačanje mreža u zajednici”

U avgustu 2021., PIN je započeo sprovođenje projekta „Jedni za druge: Podrška integraciji izbeglica i jačanje mreža u zajednici“ uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u okviru globalnog projekta EU IPA II project “Regional support to Protection Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey“.

Cilj projekta je uspostavljanje i podrška mrežama vršnjačke podrške kako bi se povećao nivo tolerancije, intekulturne senzitivnosti, socijalne kohezije, i smanjila ksenofobija u društvu. Aktivnosti projekta uklučuju psihoedukativne radionice na temu tolerancije i interkulturne senzitivnosti koje se sprovode u centrima za smeštaj maloletnika bez pratnje i u školama u Beogradu i Loznici, formiranje vršnjačkih grupa podrške, kao i zajedničke aktivnosti maloletnika bez pratnje i lokalnih mladih. Projekat je prvenstveno usmeren ka mladima kao ključnim pokretačima društvenih promena, ali i široj zajednici.

Implementacija projekta traje do Novembra 2021.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

„Jačanje mentalnog zdravlja kroz mreže podrške u zajednici”

Od septembra 2021. godine PIN sprovodi jednogodišnji projekat koji ima za cilj da doprinese razumevanju mentalnog zdravlja i psihosocijalnih potreba lokalnog stanovništva, posebno u kontekstu izazova koje je donela pandemija virusa COVID-19. Kroz jačanje postojećih resursa i usluga, kao i prilagođavanje usluga potrebama lokalnih zajednica nastojimo da kreiramo održiv program psihosocijalne podrške. Projekat se sprovodi u opštinama koje dobijaju podršku za razvoj i unapređenje psihosocijalnih usluga u cilju povećanja njihove dostupnosti osetljivim grupama.

Projekat će biti realizovan uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ.

ERASMUS +

„Izgradnja inkluzivnog društava: razmena inovativnih i dobrih praksi za osnaživanje lokalnih nevladinih organizacija u radu sa migrantima i izbeglicama“

PIN je deo Erasmus+ internacionalnog projekta zajedno sa 3 organizacije posvećene radu sa izbeglicama – Agora Aveiro iz Portugala, Mentor Split iz Hrvatske i Social Science Works iz Nemačke. Ključne aktivnosti projekta usmerene su ka građenju inkluzivnijeg društva kroz jačanje kapaciteta, razmenjivanje teoretskog i praktičnog znanja i podizanje svesti lokalne zajednice o teškoćama i izazovima sa kojima se pojedinci iz izbegličke i migrantske populacije svakodnevno suočavaju. Projekat je započeo u aprilu 2021. godine i traje do kraja oktobra 2022. godine.

KAHANE FOUNDATION

”Pružanje kulturno osetljive psihološke podrške i savetovanja za izbeglice i migrante”

Uz podršku Kahane fondacije, u periodu od juna 2021. do maja 2022. godine PIN sprovodi projekat koji ima za cilj da obezbedi jednak pristup uslugama zaštite mentalnog zdravlja izbeglicama,  tražiocima azila i migrantima smeštenim u centrima za azil i prihvatnim centrima u Srbiji, kao i da poboljša otpornost i adaptivne mehanizme prevladavanja kod najugroženijih pojedinaca kroz pružanje usluga kontinuirane, kulturno osetljive psihološke podrške i savetovanja.

UNHCR

”Ensuring mental health protection for refugees and asylum seekers and supporting the asylum system in Serbia”

Uz podršku UNHCR Srbija, PIN tokom 2021. godine sprovodi projekat usmeren ka pružanju obuhvatne zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške za izbeglice i tražioce azila u Srbiji.

Projektne aktivnosti uključuju različite psihološke intervencije kao što su individualna i grupna psihološka podrška, psihosocijalna podrška, kao i multidisciplinarno zagovaranje. Dodatno, projekat ima za cilj zagovaranje za postupak azila koji je osetljiv na pitanja mentalnog zdravlja kroz sprovođenje psihološke procene u svrhe postupka azila, kao i psihološku pripremu tokom različitih faza postupka azila.

KAHANE FOUNDATION

Covid-19 Relief Fund (CRF)

Uz podršku Kahane fondacije, PIN nastavlja sa pružanjem online i telefonske psihološke podrške i savetovanja izbeglicama i migrantima u Srbiji, kao i lokalnom stanovništvu pomogođenom virusom COVID-19. Cilj projekta je da, u 2021. godini, osigura pristup i dostupnost podrške najugroženijim grupama tokom pandemije.

CARITAS Srbije

“Zajedno do zajednice”, u partnerstvu sa Udruženjem Prostor  

PIN je partner udruženja Prostor na projektu “Zajedno do zajednice” koji je deo regionalnog projekta “SOCIETIES” finansiran od strane Evropska unija a koji realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative.

Projekat se sprovodi od februara 2021. do januara 2022. i ima za cilj poboljšnje kvaliteta života korisnika psihijatrijskih usluga kroz obezbeđivanje kvalitetnog i strukturisanog programa psihosocijalne podrške u zajednici. Dodatno, u okviru projekta će se raditi na definisanju usluge zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kao usluge socijalne zaštite i stvaranje uslova za licenciranje, kao i utemeljenju programa psihosocijalne podrške na podacima.

UNFPA Srbija

„Psihosocijalni odgovor na pandemiju COVID-19 – prevencija sagorevanja kod pružaoca usluga i pružanje psihosocijalne podrške osobama obolelim od COVID-19 i njihovim članovima porodica“

U periodu od 15. septembra do 31. decembra 2020. godine PIN u saradnji sa UNFPA Srbija i uz podršku Nemačke ambasade u Beogradu obezbeđuje psihosocijalnu podršku koja je fokusirana na prevazilaženje psiholoških teškoća vezanih za pandemiju koronavirusa.

Projekat uključuje sprovođenje treninga za pružaoce usluga u ustanovama socijalne zaštite (gerontološki centri i centri za smeštaj maloletnih lica) u cilju njihovog osnaživanja i jačanja postojećih psiholoških kapaciteta. Teme treninga su očuvanje mentalnog zdravlja za vreme pandemije i pružanje prve psihološke pomoći korisnicima. Drugi deo projekta podrazumeva pružanje besplatne online psihološke podrške osobama obolelim od koronavirusa, kao i njihovim članovima porodica i prijateljima, kako bi se pružila pravovremena podrška osobama u krizi koje su direktno ili indirektno pogođene pandemijom.

Crveni krst Srbija

Obuka za volontere „Osnovi psihološke prve pomoći u toku pandemije COVID-19“

Tokom aprila 2020. godine, PIN je uspešno održao seriju obuka za volontere Crvenog krsta Srbija sa ciljem proširivanja njihovog znanja o osnovama pružanja prve psihološke pomoći.

Obuke su uključivale teorijski deo u kom su učesnici detaljnije upoznati sa principima pružanja prve psihološke pomoći u toku krize, kao i deo predviđen za diskusiju tokom koje su volonteri imali prilike da podele svoja iskustva u radu sa korisnicima i dobiju odgovore na pitanja od psihologa sa višegodišnjim iskustvom u toj oblasti.

Obukama je prisustvovalo 38 volontera iz 7 gradova i opština: Savski venac, Pančevo, Lazarevac, Aleksinac, Kruševac, Mali Iđoš i Kula.

OXFAM Italia

Trening za zaposlene ”Mentalno zdravlje u vreme pandemije – rizici i preporuke”

Uz podršku i saradnju sa OXFAM Italia kancelarijom, članovi PIN tima su tokom aprila 2020. sprovodili program podrške zaposlenima usmeren na očuvanje mentalnog zdravlja i prevladavanje stresa tokom COVID-19 pandemije.

Program uključuje sprovođenje grupnog treninga na temu rizika i izazova vezanih za mentalno zdravlje i psihološku dobrobit, kao tehnika za prevladavanje stresa tokom pandemije. Dodatno, program uključuje i pružanje individualne podrške u prevladavanju stresa i krize povezanih sa pandemijom i vanrednim stanjem. Značaj treninga ogleda se u korišćenju metoda primarne prevencije čime se smanjuje vulnerabilnost pojedinaca na razvoj psiholoških tegoba tokom trajanja krize

Hvala OXFAM-u na pozivu i ukazanom poverenju, ali i na pokazivanju dobrog primera u odgovornom i podržavajućem pristupu zaštiti psihološke dobrobiti zaposlenih.

UNHCR

 “Supporting refugees’ and asylum seekers’ well-being and strengthening the asylum system and integration in Serbia”

Uz podršku UNHCR Srbija PIN u 2020. godini sprovodi projekat usmeren na pružanje psihološke podrške u zajednici, sprovođenje aktivnosti koje neguju dobrobit izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, zalaganje za senzitivniji sistem azila, a u cilju povećanja samostalnosti izbeglica i facilitiranja njihove integracije u lokalnu zajednicu, podržano istraživačkim podacima.

Projektne aktivnosti uključuju kulturološki, uzrasno i rodno prilagođenu individualnu i grupnu psihološku podršku na lokacijama na kojima su identifikovane rupe u dostupnosti usluga psihološke podrške; sprovođenje psihološke procene za potrebe postupka azila i u druge pravne svrhe; kontinuirana psihološka podrška za tražioce azila tokom različitih stadijuma postupka azila; facilitiranje grupa podrške za tražioce azila čiji je cilj mobilizacija i jačanje neformalnih mreža podrške u zajednici, kao i jačanje ličnih i društvenih kapaciteta; istraživačke aktivnosti orijentisane na ispitivanje teškoća sa kojima se izbeglice suočavaju, njihovih potreba, potencijala, rezilijentnosti, strategija prevladavanja, kao i faktora koji doprinose mentalnom zdravlju izbeglica, njihovoj dobrobiti i uspešnijoj integraciji.

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Ka unapređenju zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji

PIN, u saradnji sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, u periodu od oktobra 2019. do avgusta 2021. sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji i jačanje kapaciteta pružalaca usluga, institucija i organizacija usmerenih na zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji. 

Projektne aktivnosti su usmerene na organizovanje redovnih i vanrednih sastanaka radne grupe za zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji, organizovanje redovnih obuka i supervizija sa nacionalnim i međunarodnim ekpertima iz oblasti mentalnog zdravlja izbeglica, povezivanje lokalnih i regionalnih aktera u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i podizanje svesti o važnosti prevencije teškoća u domenu mentalnog zdravlja i dostupnih usluga u zajednici.

HEDAYAH

„Mladi za promenu: Jačanje otpornosti mladih u Srbiji kroz angažovanje, liderstvo i razvoj njihovih kognitivnih i socio-emocionalnih veština“

Uz podršku European Commission Contracting Authority: Hedayah – International Centre of Excellence for Countering Violent Extremism, PIN sprovodi projekat usmeren ka prevenciji radikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu. Ovaj projekat teži da edukuje i osnaži mlade kroz psihoedukativne radionice koje će se održavati u srednjim školama u Beogradu, Sjenici i Novom Pazaru.

Glavni ciljevi projekta su unapređenje kognitivnih, socijalnih i emocionalnih veština mladih, jačanje njihovih liderskih sposobnosti, kao i jačanje osećanja pripadnosti zajednici kroz organizaciju javnih događaja u njihovim lokalnim zajednicama. Mladi će biti ohrabreni da budu aktivni učesnici u svojim lokalnim zajednicama putem sticanja relevantnih veština i sposobnosti u oblasti socijalne i emocionalne dobrobiti, olakšavanja njihove socijalne integracije, razvijanja tolerancije i stvaranja atmosfere prihvatanja. Implemenacija projekta je u periodu od avgusta 2019. do jula 2020. godine.

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Uz podršku Evropske unije Republici Srbiji i Svetske zdravstvene organizacije, PIN je uspešno sproveo obuke za više od 300 zdravstvenih radnika u Republici Srbiji. Obuke su bile usmerene na pružanje kulturno osetljivih usluga, prevenciju i upravljanje stresom i smanjenje rizika od javljanja izgaranja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca zdravstvenih usluga.

Projekat je sproveden od septembra 2018 godine do aprila 2019, a obuke su bile obezbeđene za zdravstvene radnike na deset opština, uključujući Vranje, Bujanovac, Pirot, Kikindu, Sombor, Šid, Loznicu, Sjenicu, Tutin i Beograd.

Projekat su zajedno realizovali United Nations Development Programme – UNDP, World Health Organization (WHO), IOM – UN Migration i UNOPS, dok je program edukacije razvio i sproveo PIN, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, Odeljenjem za Psihologiju Filozofskog fakulteta, Institutom za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i Institutom za javno zdravlje Dr. Milan Jovanovic Batut.

OXFAM ITALIA

Tokom 2019. godine sproveden je program usmeren na zaštitu mentalnog zdravlja zaposlenih u OXFAM Italia. Program je uključivao grupni trening koji je za cilj imao upoznavanje sa tehnikama prevazilaženja stresa na poslu, prepoznavanje teškoća koje su povezane sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom, kao i adaptivnih tehnika i mehanizama za prevazilaženje ovih teškoća. Dodatno, kroz individualnu podršku omogućenu u okviru programa, zaposleni u OXFAM-u imali su priliku da dalje usvajaju pomenute tehnike i dobiju podršku u svakodnevnom nošenju sa teškoćama i stresom na poslu.

UNFPA

,,Poboljšanje dobrobiti dečaka izbeglica i njihovo osnaživanje kroz program radionica Mladići u pokretu“

U maju 2019. godine, uz podršku UNFPA Srbija, započeli smo projekat ,,Poboljšanje dobrobiti dečaka izbeglica i njihovo osnaživanje kroz program radionica Mladići u pokretu“. Cilj ovog projekta je pružanje podrške i jačanje kapaciteta maloletnika bez pratnje, dece izbeglica i mladih odraslih. Aktivnosti će se sprovoditi kroz program radionica Mladići u pokretu koje su usmerene na jačanje kapaciteta, razmenu iskustava i građenje socijalne mreže, prevenciju rizičnih oblika ponašanja, kao i na pružanje ključnih znanja i veština koje će moći da primene sada i u budućnosti, kako bi se lakše suočavali sa svakodnevnim izazovima na koje nailaze. Projekat će trajati do septembra 2019.

PODRŠKA EVROPSKE UNIJE UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA U SRBIJI, OXFAM ITALIA

„Zajedno- uključivanje lokalne zajednice u podsticanju međukulturalne socijalne kohezije“

Kroz podršku Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji, PIN u saradnji sa Oxfam Italia realizuje aktivnosti u lokalnim zajednicama u 9 gradova: Sjenici, Tutinu, Subotici, Somboru, Kikindi, Pirotu, Vranju, Bosilegradu i Bujanovcu, u periodu od maja do novembra 2019. godine.

Projekat ima za cilj da kroz različite akcije u lokalnoj zajednici poput ekoloških, sportskih i edukativnih aktivnosti, uključi i poveže izbeglice i migrante koji trenutno borave u Srbiji sa lokalnim stanovništvom. Projektne aktivnosti se sprovode sa scenaristima popularnog web portala „Njuz.net“, koji pored učečća u sportskim i ekološkim aktivnostima zajedno sa PIN-om sprovode seriju socijalno relevantnih tribina na temu migranata u društvu, u cilju uočavanja sličnosti i zajedničkih ciljeva koje pripadnici različitih kultura mogu da dele. Tokom ovih tribina, posetioci imaju priliku da razmene sopstvena i iskustva iz njihove zajednice na temu izazova sa kojima se populacija izbeglica i migranata susreće tokom boravka u Srbiji.

KAHANE FOUNDATION

“Pružanje kulturno senzitivne psihološke podrške i savetovanja izbeglicama i mignratima”

Uz podršku Kahane Foundation, PIN će nastaviti da pruža kontinuiranu kulturno senzitivnu psihološku podršku najugroženijima iz izbegličke i migrantske populacije tokom 2019. i 2020. godine.

Ciljevi ovog projekta su dostupnost psihološke podrške, razvijanje otpornosti, adaptivnih mehanizama prevladavanja, jačanje kapaciteta za integraciju i svakodnevno funkcionisanje izbeglica, migranata i tražioca azila na svim lokacijama u Srbiji. Dodatno, u okviru ovog projekta, PIN će se baviti istraživanjem efekata psihološke podrške u izbegličkom kontekstu sa ciljem unapređenja naučno utemeljene prakse.

IOM I ŠVAJCARSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU

„Uključivanje mladih izbeglica: Dodatno obrazovanje radi integracije’’

U aprilu 2019 godine, PIN je započeo sa implementacijom šestomesečnog projekta „Uključivanje mladih izbeglica: Dodatno obrazovanje radi integracije’’ koji se realizuje u sklopu projekta “Unaprđenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji”, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Cilj ovog projekta je podrška mladim izbeglicama i maloletnicima bez pratnje koji trenutno borave u Srbiji u razvijanju ključnih veština koje im mogu biti od koristi u njihovom ličnom, akademskom i poslovnom životu. Podrška se pruža u vidu neformalnog, dodatnog obrazovanja i obuhvata časove srpskog i engleskog jezika, IT radionice, psihoedukativne i kreativne radionice. Projektne aktivnosti sprovode se u Beogradu u Centrima za smeštaj maloletnih stranih lica „Zmaj“ i u Vodovodskoj ulici, kao i u prostorijama PIN-a. Osim razvijanja praktičnih psiholoških veština, jezičkih i IT kompetencija, projekat pruža i bezbedan prostor za kreativno izražavanje i integraciju.

Projekat se realizuje u okviru Migracionog dijaloga i uz podrsku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

LDS Charities

“Jake i nezavisne- osnaživanje žena kroz kreativne aktivnosti i psihosocijalnu edukaciju”

Uz podršku LDS Charities Srbija, PIN je u aprilu 2019. godine započeo projekat namenjen osnaživanju žena i mladih devojaka iz ranjivih grupa pod nazivom “Jake i nezavisne- osnaživanje žena kroz kreativne aktivnosti i psihosocijalnu edukaciju”. Projektnim aktivnostima su obuhvaćene radionice ručnog veza, umetničke radionice i psihoedukativne radionice, sa naglaskom na razvoju poslovnih veština i znanja.

Cilj projekta je da kroz razvoj kreativnih veština i umetnost obezbedi ženama i mladim devojkama praktične veštine i znanja, a koje će podsticati osećaj lične vrednosti i rast samopouzdanja i koje bi u budućnosti mogle da im stvore prostor za ekonomsko osnaživanje i nezavisnost. Radionice bi trebalo da podstaknu mlade devojke i žene da cene sebe, da aktiviraju svoje liderske sposobnosti i nauče kako da ostvaruju svoje ideje. Ove aktivnosti pružaju prostor za neformalna druženja i okupljanja i stvaranje novih socijalnih mreža podrške što je od naročitog značaja budući da su žene i devojke iz osetljivih grupa često suočene sa smanjenim brojem socijalnih kontakata, a samim tim i dostupnih sistema podrške.

LDS Charities

“Neformalno obrazovanje kao mehanizam prevencije za maloletne i mlade izbeglice u Srbiji” 

Uz podršku LDS Charities Srbija, PIN u periodu od aprila do kraja avgusta 2019. implementira projekat namenjen mladim izbeglicama i maloletnicima bez pratnje koji trenutno borave u Srbiji.

Aktivnosti imaju za cilj da obezbede vitalne psihoedukativne resurse ne samo za maloletnike smeštene u Beogradu, već i u udaljenim kampovima na jugozapadu Srbije. Psihoedukativna podrška u vidu radionica se pruža u Centrima za smeštaj stranih maloletnih lica “Zmaj” i u Vodovodskoj ulici, ali i u azilnim centrima u Sjenici i Tutinu. Aktivnosti su fokusirane na obrazovanje i prevenciju rizičnih oblika ponašanja, jačanje kapaciteta za suočavanje sa svakodnevnim izazovima u adolescentnom periodu u specifičnostima izbegličkog konteksta, kao i povećanje socijalne podrške kroz podsticanje saradnje i razmene iskustava.

UNHCR

“Strengthening self-reliance and well-being in order to support integration and asylum system in Serbia”

Uz podršku UNHCR Srbija PIN u 2019. godini sprovodi projekat koji ima za cilj pružanje psihološke podrške na nivou zajednice, sprovođenje aktivnosti koje neguju dobrobit izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, zalaganje za osetljiviji azilni sistem koji podstiče jačanje i ostvarivanje ličnih kapaciteta, podržano istraživačkim podacima.

Projektne aktivnosti uključuju kulturološki, uzrasno i rodno prilagođenu individualnu i grupnu psihološku podršku; psihološke intervencije usmerene na azilnu proceduru; sprovođenje psihološke procene za potrebe azilne procedure i druge pravne svrhe; istraživačke aktivnosti orijentisane na ispitivanje teškoća sa kojima se izbeglice suočavaju, njihovih potreba, potencijala, strategija prevladavanja i faktora koji doprinose rezilijentnosti, kao i izazova i prepreka na koje nailaze tokom azilne procedure i procesa integracije; osnaživanje ličnih kapaciteta kroz organizovanje specijalizovanih treninga i identifikaciju veština među članovima izbegličke zajednice, sa ciljem pružanja mogućnosti korisnicima da postanu vršnjački savetnici/ eksperti; facilitiranje grupa podrške za tražioce azila sa ciljem jačanja neformalnih mreža podrške i postojećih kapaciteta unutar zajednice.

Fondacija za otvoreno društvo

Ka poboljšanju usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške u Srbiji

PIN, u saradnji sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, u periodu od septembra 2018. do oktobra 2019. sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje usluga mentalnog zdravlja namenjenih izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u Srbiji.

Tokom projekta se održavaju obuke „Upoznavanje sa Smernicama za zaštitu i unapređenje usluga mentalnog zdravlja izbeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji“ pružaocima usluga mentalnog zdravlja, predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije, pružaocima drugih vidova usluga i prevodiocima/kulturnim medijatorima, i to kako bi se unapredio sistem podrške i koordinacija relevantih aktera na terenu, i unapredila dostpunost i kvalitet ovih usluga. Takođe, sprovode se supervizije za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja sa ciljem profesionalong razvoja i prevencije sagorevanja na poslu i sekundarne traumatizacije. Projekat podržava formiranje radne grupe na temu Mentalnog zdravlja izbeglica kao savetodavnog i koordinaciong tela za pružanje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja.

Fondacija za otvoreno društvo

Obrazovanjem ka interkulturalnosti: integracija izbeglica u lokalnu zajednicu

U septembru 2018. godine, PIN je započeo sa implementacijom šestomesečnog projekta Obrazovanjem ka interkulturalnosti: integracija izbeglica u lokalnu zajednicu, finansiranom od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Projekat razvija program interkulturalnog obrazovanja za decu iz izbegličke populacije, kao i decu iz lokalnih zajednica koja pohađaju osnovne škole u Beogradu, sa ciljem unapređenja njihovih interkulturalnih kompetencija, osetljivosti, rezilijentnosti i psihološke dobrobiti kroz vannastavne radionice.

Glavni cilj programa jeste pružanje podrške i podsticanje integracije dece iz različitih etničkih, religijskih, socioekonomskih i kulturnih okruženja u lokalne škole i zajednice, uz podsticanje njihove psihološke dobrobiti i poboljšanje kvaliteta života u zajednici.

Projektne aktivnosti su usmerene na razvoj i unapređenje interkulturalnih kompetencija; prihvatanje razlika i promovisanje različitosti; razvoj i unapređenje interkulturalne osetljivosti i tolerancije; usvajanje različitih životnih veština i osnaživanje dece; unapređenje socijalne i emocionalne dobrobiti i rezilijentnosti kod dece.

EVROPSKA UNIJA, KONRAD ADENAUER FONDACIJA, UDRUŽENJE ATINA, UDRUŽENJE PRAVNIKA MAKEDONIJE

„Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

U cilju unapređenja položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji, Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa Udruženjem Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomoć Evropske Unije, sprovodi projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”.

U okviru ovog projekta PIN sprovodi aktivnosti usmerene na olakšanje integracije i unapređenje položaja izbeglica u lokalnoj zajednici. Glavne aktivnosti koje PIN sprovodi uključuju psihoedukativne i edukativne radionice sa ciljem osnaživanja i unapređenja životnih veština mladih izbeglica i migranata, zajedničke aktivnosti sa lokalnim stanovništvom u cilju smanjenja straha i predrasuda u vezi sa izbeglicama i obezbeđivanja prilike za izgrađivanje pozitivnih odnosa između izbeglica i lokalnog stanovništva kao i javne događaje usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.

IRC

„Lekovite učionice”

U okviru pilot projekta finansiranog od strane International Rescue Commitee-a (IRC) koji traje od januara do juna 2018. godine, nastavnici u osnovnim školama koje pohađaju deca izbeglice prolaze obuku Lekovite učionice: socijalno-emocionalno učenje sa ciljem podsticanja sigurne i negujuće sredine za ućenje, rast i razvoj dece koja su pogođena krizom i konfliktom. 

Cilj projekta je da se nastavnicima pruže alatke,  tehnike i kontinuirana podrška zahvaljujući kojima stvaraju pozitivno okruženje u učionici gde su deca sigurna i zaštićena od nasilja, podstiču se da sarađuju sa različitim sistemima podrške i uključe roditelje i staratelje kako bi se principi ovog pristupa primenjivali i van školske sredine.

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice”

U okviru projekta „Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice” finansiranom od strane UNHCR-a, PIN tokom 2018. godine pruža psihološku podršku izbeglicama i tražiocima azila na nivou zajednice u Beogradu, Banji Koviljači i Bogovađi.

Projektne aktivnosti prevashodno su usmerene na osnaživanje korisnika, razvijanje rezilijentnosti i adaptivnih mehanizama za prevladavanja stresa, kao i (re)uspostavjanje relacija u okviru zajednice koje će služiti kao protektivni faktor i sistem podrške članova zajednice. Aktivnosti uključuju psihoedukativne radionice i grupnu psihološku podršku usmerenu na poboljšanje emotivnog i socijalnog blagostanja, različite preventivne (okupacione i rekreativne) i edukativne radionice usmerene na sticanje novih veština i znanja. Dodatno, PIN aktivno podržava integraciju kroz organizovanje časova srpskog jezika, podsticanje uključivanja i prilagođavanja dece izbeglica u školsku sredinu i organizuje zajedničke aktivnosti za izbeglice i lokalno stanovništvo koje omogućavaju kulturalnu razmenu i razvijanje tolerancije.

Dalje, s ciljem obezbeđivanja prakse zasnovane na dokazima, PIN sprovodi istraživačke aktivnosti usmerene na procenu mentalnog zdravlja izbeglica, njihovih potreba, uspešnosti adaptacije i integracije, kao i evaluaciju samog sistema podrške u Srbiji. Pored pomenutog, PIN aktivno radi na senzitizaciji, podizanju svesnosti o potrebama izbeglica i manjkavostima postojećeg sistem podrške i zagovara uvođenje promena neophodnih za unapređenje psihosocijalnog blagostanja izbeglica.

GRUPA ZA DECU I MLADE – INDIGO

Tokom 2017. godine za drage kolege iz organizacije Grupa za decu i mlade – Indigo, članovi PIN tima sproveli su program koji se sastojao od niza individualnih i grupnih treninga, sa ciljem pružanja psihološke pomoći u integraciji traume i sagorevanja na radnom mestu, pružanju podrške u prevazilaženju teškoća koje osećaju pomagači u suočavanju sa ljudima koji prolaze kroz krizne situacije, kao i pružanju podrške u održavanju dobre grupne dinamike među članovima tima.

IRC

„Pružanje podrške i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i pomagača”

Članovi PIN tima su implementirali projekat „Pružanje podrške i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i pomagača” koji je finansiran od strane IRC-a od avgusta do decembra 2017. godine. Ovaj projekat je težio da kroz pružanje i sprovođenje psihološke procene, podrške, savetovanje i neformalno obrazovanje unapredi mentalno zdravlje i blagostanje migranata, izbeglica i tražilaca azila. Ova podrška je obezbeđivana kroz procenu mentalnog zdravlja, okupacione/psihoedukativne/kreativne radionice i kroz individualno/grupno savetovanje.

Takođe, kroz ovaj projekat profesionalcima je pružana kontinuirana podrška i obučavanje kako bi se prevenirao sindrom izgaranja i sekundrna traumatizacija. Obuke koje su prošli pomagači imale su za cilj njihovo edukovanje i senzitizovanje o poteškoćama sa kojima se izbeglice suočavaju uključujući PTSD, anksioznost i depresiju. Grupe podrške su sprovođene sa ciljem pružanja psihološke podrške pomagačima, poboljšanja njihove psihološke dobrobiti i povećanja razumevanja, kao i jačanja njihove otpornosti i mehanizama prevladavanja.

Ovaj projekat je sproveden u bliskoj saradnji sa IRC-om i velikim brojem organizacija koje rade na terenu, u direktnom kontaktu sa izbeglicama (npr. RAS, NSHC, BCHR, Info Park, Atina, Fondacija Ana i Vlade Divac, Sos Dečija sela, Grupa 484).

Divac fondacija

„Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“

Od juna 2017. godine PIN je angažovan na projektu „Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“ koji je finansiran od strane Divac fondacije.

Cilj projekta je jačanje saradnje između 20 organizacija koje rade duž „Balkanske rute“, jačanje kapaciteta organizacija za efikasno identifikovanje i dokumentovanje dostupnosti i pristupačnosti psihosocijalne podrške različitim grupama izbeglica, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema komunikacije među relevantnim akterima uključenim u odgovor na migrantsku krizu u Srbiji.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sistematskog protokola unutar organizacije za identifikaciju, dokumentovanje i izveštavanje o kršenju ljudskih prava koja se odnose na pristupačnost psihosocijalne podrške izbeglicama u cilju pružanja adekvatne i prilagođene pomoći ranjivim pojedincima, uvremenjeno i u saradnji sa svim relevantnim akterima.

DFID i IRC

„Doprinos deci izbeglicamu u Evropi”

U okviru projekta finansiranog od strane Department for International Development-a (DFID) i podržanog od strane International Rescue Committee-a (IRC), “Doprinos deci izbeglicama u Evropi”, koji je trajao od jula 2016. do juna 2017. godine, članovi PIN tima su  pružali psihosocijalnu podršku deci izbeglica i tražilaca azila, nepraćenoj deci uzrasta ispod 12 godina, kao i nepraćenim maloletnicima uzrasta iznad 12 godina u Srbiji.

Glavne aktivnosti su podrazumevale:
• pružanje psihološke podrške;
• realizaciju edukativnih radionica sa ciljem razvijanja životnih veština i unapređenja znanja engleskog jezika i rada na računaru;
• upućivanja na medicinske i pravne usluge;
• informisanje i zastupanje;
• pružanje podrške pri uključivanju u sistem formalnog obrazovanja;
• sprovođenje istraživanja o potrebama i kapacitetima dece izbeglica;
• aktivnosti usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.

Tokom trajanja projekta PIN je podržao više od 400 dece i maloletnika izbeglica, kao i više 50 roditelja, smeštenih u kampovima u Krnjači, Obrenovcu, Bogovađi, Banji Koviljači, Sjenici i Tutinu. Dodatno, PIN je organizovao manifestaciju “Izbeglice u Srbiji – dečja perspektiva” za decu iz lokalnih škola u Lajkovcu, Nišu i Somboru.

IRC

„Psihološka podrška za pomagače – IRC”

U okviru ovog projekta podržanog od strane International Rescue Committee-a, članovi PIN tima pružaju psihološku podršku pomagačima koji rade u direktnom kontaktu sa izbeglicama na različitim lokacijama u Srbiji.

Kroz individualne sastanake i sastanke grupa podrške, pomagači imaju priliku da rade na uspostavljanju adekvatnih granica, postavljanju realnih očekivanja, proradi mnogobrojnih traumatskih iskustava koje su korisnici podelili sa njima, identifikuju i provežbavaju adaptivne koping strategije i istražuju mogućnosti za uspostavljanje i održavanje dobre saradnje sa različitim saradničkim organizacijama na terenu.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, kao i validnih preporuka PIN sprovodi istraživanja sa ciljem identifikovanja zaštitnih faktora i faktora rizika u vezi sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom.

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”

U okviru projekta “Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”, uz podršku UNHCRa, PIN pruža psihosocijalnu podršku izbeglicama i tražiocima azila na različitim lokacijama u Srbiji. Naše aktivnosti su usmerene na pružanje prve psihološke pomoći i osnaživanje, individualno i grupno savetovanje, sprovođenje psihološke procene za različite svrhe, kao i na sprovođenje preventivnih aktivnosti kao što su različite edukativne, pshihodukativne, okupacione i kreativne radionice.

Poseban fokus je stavljen na pružanje podrške žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, nepraćenoj i razdvojenoj deci i maloletnicima i psihološki ranjivim pojedincima. Dodatno, PIN aktivno podržava proces integracije kroz organizaciju časova srpskog i engleskog jezika, kao i kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti i radionica za izbeglice i lokalnu populaciju, sa ciljem podsticanja kulturalne razmene, smanjivanja predrasuda i promovisanja tolerancije.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, PIN sprovodi brojne studije koje se odnose na trenutno stanje mentalnog zdravlja među izbeglicama, njihove snage, kao i teškoće sa kojima se suočavanju, evaluaciju sistema podrške, kao na i efikasnost različitih psiholoških pristupa i intervencija (Link).

Dodatno, PIN sprovodi brojne treninge o psihološkim aspektima izbegličkog pitanja za stručnjake koji direktno rade sa izbeglicama i aktivno je uključen u procese povećanja osetljivosti, podizanja svesti i zalaganja za ovo pitanje u lokalnoj zajednici.