Projekti

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”

U okviru projekta “Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”, uz podršku UNHCRa, PIN pruža psihosocijalnu podršku izbeglicama i tražiocima azila na različitim lokacijama u Srbiji. Naše aktivnosti su usmerene na pružanje prve psihološke pomoći i osnaživanje, individualno i grupno savetovanje, sprovođenje psihološke procene za razli?ite svrhe, kao i na sprovođenje preventivnih aktivnosti kao što su različite edukativne, pshihodukativne, okupacione i kreativne radionice.

Poseban fokus je stavljen na pružanje podrške žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, nepraćenoj i razdvojenoj deci i maloletnicima i psihološki ranjivim pojedincima. Dodatno, PIN aktivno podržava proces integracije kroz organizaciju časova srpskog i engleskog jezika, kao i kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti i radionica za izbeglice i lokalnu populaciju, sa ciljem podsticanja kulturalne razmene, smanjivanja predrasuda i promovisanja tolerancije.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, PIN sprovodi brojne studije koje se odnose na trenutno stanje mentalnog zdravlja među izbeglicama, njihove snage, kao i teškoće sa kojima se suočavanju, evaluaciju sistema podrške, kao na i efikasnost različitih psiholoških pristupa i intervencija (Pa linkovi ka studiji).

Dodatno, PIN sprovodi brojne treninge o psihološkim aspektima izbegličkog pitanja za stručnjake koji direktno rade sa izbeglicama i aktivno je uključen u procese povećanja osetljivosti, podizanja svesti i zalaganja za ovo pitanje u lokalnoj zajednici.

IRC

„Psihološka podrška za pomaga?e – IRC”

U okviru ovog projekta podržanog od strane International Rescue Committee-a, PIN pruža psihološku podršku pomaga?ima koji rade u direktnom kontaktu sa izbeglicama na razli?itim lokacijama u Srbiji.

Kroz individualne sastanake i sastanke grupa podrške, pomaga?i imaju priliku da rade na uspostavljanju adekvatnih granica, postavljanju realnih o?ekivanja, proradi mnogobrojnih traumatskih iskustava koje su korisnici podelili sa njima, identifikuju i provežbavaju adaptivne koping strategije i istražuju mogu?nosti za uspostavljanje i održavanje dobre saradnje sa razli?itim saradni?kim organizacijama na terenu.

Sa ciljem obezbe?ivanja empirijski utemeljene prakse, kao i validnih preporuka PIN sprovodi istraživanja sa ciljem identifikovanja zaštitnih faktora i faktora rizika u vezi sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom.

DFID i IRC

„Doprinos deci izbeglicamu u Evropi”

U okviru projekta finansiranog od strane Department for International Development-a (DFID) i podržanog od strane International Rescue Committee-a (IRC), “Doprinos deci izbeglicama u Evropi”, koji je trajao od jula 2016. do juna 2017. godine, PIN je pružao psihosocijalnu podršku deci izbeglica i tražilaca azila, nepra?enoj deci uzrasta ispod 12 godina, kao i nepra?enim maloletnicima uzrasta iznad 12 godina u Srbiji.

Glavne aktivnosti su podrazumevale:
• pružanje psihološke podrške;
• realizaciju edukativnih radionica sa ciljem razvijanja životnih veština i unapre?enja znanja engleskog jezika i rada na ra?unaru;
• upu?ivanja na medicinske i pravne usluge;
• informisanje i zastupanje;
• pružanje podrške pri uklju?ivanju u sistem formalnog obrazovanja;
• sprovo?enje istraživanja o potrebama i kapacitetima dece izbeglica;
• aktivnosti usmerene na podizanje svesti o izbegli?kom pitanju u lokalnim zajednicama.

Tokom trajanja projekta PIN je podržao više od 400 dece i maloletnika izbeglica, kao i više 50 roditelja, smeštenih u kampovima u Krnja?i, Obrenovcu, Bogova?i, Banji Kovilja?i, Sjenici i Tutinu. Dodatno, PIN je organizovao manifestaciju “Izbeglice u Srbiji – de?ja perspektiva” za decu iz lokalnih škola u Lajkovcu, Nišu i Somboru.

Divac fondacija

„Pra?enje pristupa?nosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“

Od juna 2017. godine PIN je angažovan na projektu „Pra?enje pristupa?nosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“ koji je finansiran od strane Divac fondacije.

Cilj projekta je ja?anje saradnje izme?u 20 organizacija koje rade duž „Balkanske rute“, ja?anje kapaciteta organizacija za efikasno identifikovanje i dokumentovanje dostupnosti i pristupa?nosti psihosocijalne podrške razli?itim grupama izbeglica, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema komunikacije me?u relevantnim akterima uklju?enim u odgovor na migrantsku krizu u Srbiji.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sistematskog protokola unutar organizacije za identifikaciju, dokumentovanje i izveštavanje o kršenju ljudskih prava koja se odnose na pristupa?nost psihosocijalne podrške izbeglicama u cilju pružanja adekvatne i prilago?ene pomo?i ranjivim pojedincima, uvremenjeno i u saradnji sa svim relevantnim akterima.

IRC

„Pružanje podrške i unapre?enje mentalnog zdravlja izbeglica i pomaga?a”

PIN je implementirao projekat „Pružanje podrške i unapre?enje mentalnog zdravlja izbeglica i pomaga?a” koji je finansiran od strane IRC-a od avgusta do decembra 2017. godine. Ovaj projekat je težio da kroz pružanje i sprovo?enje psihološke procene, podrške, savetovanje i neformalno obrazovanje unapredi mentalno zdravlje i blagostanje migranata, izbeglica i tražilaca azila. Ova podrška je obezbe?ivana kroz procenu mentalnog zdravlja, okupacione/psihoedukativne/kreativne radionice i kroz individualno/grupno savetovanje.

Tako?e, kroz ovaj projekat profesionalcima je pružana kontinuirana podrška i obu?avanje kako bi se prevenirao sindrom izgaranja i sekundrna traumatizacija. Obuke koje su prošli pomaga?i imale su za cilj njihovo edukovanje i senzitizovanje o poteško?ama sa kojima se izbeglice suo?avaju uklju?uju?i PTSD, anksioznost i depresiju. Grupe podrške su sprovo?ene sa ciljem pružanja psihološke podrške pomaga?ima, poboljšanja njihove psihološke dobrobiti i pove?anja razumevanja, kao i ja?anja njihove otpornosti i mehanizama prevladavanja.

Ovaj projekat je sproveden u bliskoj saradnji sa IRC-om i velikim brojem organizacija koje rade na terenu, u direktnom kontaktu sa izbeglicama (npr. RAS, NSHC, BCHR, Info Park, Atina, Fondacija Ana i Vlade Divac, Sos De?ija sela, Grupa 484).

UNHCR

„Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice”

U okviru projekta „Pružanje psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji na nivou zajednice” finansiranom od strane UNHCR-a, PIN tokom 2018. godine pruža psihološku podršku izbeglicama i tražiocima azila na nivou zajednice u Beogradu, Banji Kovilja?i i Bogova?i.

Projektne aktivnosti prevashodno su usmerene na osnaživanje korisnika, razvijanje rezilijentnosti i adaptivnih mehanizama za prevladavanja stresa, kao i (re)uspostavjanje relacija u okviru zajednice koje ?e služiti kao protektivni faktor i sistem podrške ?lanove zajednice. Aktivnosti uklju?uju psihoedukativne radionice i grupnu psihološku podršku usmerenu na poboljšanje emotivnog i socijalnog blagostanja, razli?ite preventivne (okupacione i rekreativne) i edukativne radionice usmerene na sticanje novih veština i znanja. Dodatno, PIN aktivno podržava integraciju kroz organizovanje ?asova srpskog jezika, podsticanje uklju?ivanja i prilago?avanja dece izbeglica u školsku sredinu i organizuje zajedni?ke aktivnosti za izbeglice i lokalno stanovništvo koje omogu?avaju kulturalnu razmenu i razvijanje tolerancije.

Dalje, s ciljem obezbe?ivanja prakse zasnovane na dokazima, PIN sprovodi istraživa?ke aktivnosti usmerene na procenu mentalnog zdravlja izbeglica, njihovih potreba, uspešnosti adaptacije i integracije, kao i evaluaciju samog sistema podrške u Srbiji. Pored pomenutog, PIN aktivno radi na senzitizaciji, podizanju svesnosti o potrebama izbeglica i manjkavostima postoje?eg sistem podrške i zagovara uvo?enje promena neophodnih za unapre?enje psihosocijalnog blagostanja izbeglica.

IRC

„Lekovite u?ionice”

U okviru pilot projekta finansiranog od strane International Rescue Commitee-a (IRC) koji traje od januara do juna 2018. godine, nastavnici u osnovnim školama koje poha?aju deca izbeglice prolaze obuku Lekovite u?ionice: socijalno-emocionalno u?enje sa ciljem podsticanja sigurne i neguju?e sredine za u?enje, rast i razvoj dece koja su pogo?ena krizom i konfliktom. 

Cilj projekta je da se nastavnicima pruže alatke,  tehnike i kontinuirana podrška zahvaljuju?i kojima stvaraju pozitivno okruženje u u?ionici gde su deca sigurna i zašti?ena od nasilja, podsti?u se da sara?uju sa razli?itim sistemima podrške i uklju?e roditelje i staratelje kako bi se principi ovog pristupa primenjivali i van školske sredine.

EVROPSKA UNIJA, KONRAD ADENAUER FONDACIJA, UDRUŽENJE ATINA, UDRUŽENJE PRAVNIKA MAKEDONIJE

„Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

U cilju unapre?enja položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji, Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa Udruženjem Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, sprovodi projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama”. U okviru ovog projekta PIN sprovodi aktivnosti usmerene na olakšanje integracije i unapre?enje položaja izbeglica u lokalnoj zajednici. Glavne aktivnosti koje PIN sprovodi uklju?uju psihoedukativne i edukativne radionice sa ciljem osnaživanja i unapr??enja životnih veština mladih izbeglica i migranata, zajedni?ke aktivnosti sa lokalnim stanovništvom u cilju smanjenja straha i predrasuda u vezi sa izbeglicama i obezbe?ivanja prilike za izgra?ivanje pozitivnih odnosa izme?u izbeglica i lokalnog stanovništva kao i javne doga?aje usmerene na podizanje svesti o izbegli?kom pitanju u lokalnim zajednicama.