2020

PIN_Youth for change Building the resilience of Serbian youth through engagement, leadership and development of cognitive and social-emotional skills_Psychoeducational workshop program_2019

PIN_Youth for change Building the resilience of Serbian youth through engagement, leadership and development of cognitive and social-emotional skills_Baseline study report 2019

2019

PIN_Psihološka dobrobit izbeglica i tražilaca azila u Srbiji_Istraživački izveštaj 2019

PIN_Ka unapređenju zaštite mentalnog zdravlja izbeglica u Srbiji

PIN_Studija o prevalenci sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga koji rade sa izbeglicama u Srbiji

2018

UNHCR & PIN (2018). “Multisektorski pristup zaštiti mentalnog zdravlja i dobrobiti izbeglica”

Vukčević Marković, M., Radmanović, U., & Todorović, A. (2018). Reaction to Social Trauma of Refugees in the Mental Health System in Serbia – Challenges and Barriers. European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), 10-13 May, Belgrade, Serbia

Vukčević Marković, M., Stanković, I., Bjekić, J. (2018). Psihološka dobrobit izbeglica u Srbiji- izveštaj o istraživanju 2018.

UNHCR_PIN (2018). ”Psihološka dobrobit izbeglica u Srbiji”- prikaz rezultata istraživanja.

2017

Vukčević Marković, M., Živanović, M., Đukić, D. (2017). Faktori rizika za sekundarnu traumatizaciju kod ljudi koji rade sa izbeglicama. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji (str. 21-22). Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Randi, B., Schjodt, H., Stojadinović, I. (2017). Benchmarking psychology and prevention in EFPA member association countries. XV European Congress of Psychology 11-14. July, Amsterdam, The Netherlands.

Vukčević, M., Momirović, J., Purić, D. (2017). The relation between traumatic experiences and psychological vulnerability. X international conference of International Society for Health and Human Rights “Mental health, mass people displacement and ethnic minorities”, 24-27. September, Novi Sad, Serbia

Vukčević M., Đukić D., & Živanović, M. (2017). Secondary traumatization in people working with refugees in Serbia: preliminary results. X international conference of International Society for Health and Human Rights “Mental health, mass people displacement and ethnic minorities”, 24-27. September, Novi Sad, Serbia

Ilić, I., Stojadinović, I., Todorović, A., Vukčević Marković, M., Bjekić, J. Psychological challenges faced by refugee minors in Serbia. XIV Conference Days of applied psychology, pp 86-87, Nis, Serbia

Bjekić, J., Gašić, J., Stojadinović, I. i Didić, T. (2017,) Dominantne psihološke tegobe i rezilijentnost izbeglica. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Todorović, A. i Božović, D. (2017). Psihološka podrška izbeglicama u Srbiji . Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Radmanović, U. i Ilić, I. (2017). Deca i adolescenti u izbeglištvu. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Stanković I. i Gutić, T. (2017, Oktobar). Rad sa prevodiocima u psihoterapijskom setingu. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Živanović, M. i Vukčević Marković, M. (2017). Mentalno zdravlje pomagača – značaj prevencije u radu sa traumom. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Vukčević Marković, M., i Radmanović, U. (2017). Psihološka podrška pomagačima. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Vukčević Marković, M., Gutić, T., Božović, D., & Bjekić, J. (2017) Psychological screening of refugees. Current trends in psychology pp 88, Novi Sad, Serbia

Vukčević Marković, M., Gašić, J. i Bjekić J. (2017). Mentalno zdravlje izbeglica – izveštaj o istraživanju 2017.

Vukčević Marković, M., Gašić, J., Ilič, I., Bjekić, J. (2017). Izazovi i potencijali dece izbeglica 2017 – prikaz podataka.

2016

Simić, N., Vukčević, M., Gašić, J. (2016). Obrazovanje dece izbeglica – izazovi i rešenja. Međunarodna naučna konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva”, Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Simić, N., Bjekić J., Radmanović, U., Ilić, I. (2016). Psihološke potrebe i dobrobit dece izbeglica u Srbiji. Međunarodna naučna konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva” Beograd, Srbija:Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Vukčević, M., Momirović, J., Purić, D. (2016). Povezanost između traumatskog iskustva u tranzitu i psihološke vulnerabilnosti. Međunarodna naučna konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva”. Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Vukčević, M., Đukić, D., Živanović, M. (2016). Sekundarna traumatizacija kod ljudi koji rade sa izbeglicama u Srbiji: preliminarni rezultati. Međunarodna naučna konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva”. Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Vukčević, M., Momirović, J., Purić, D. (2016). Adaptation of Harvard Trauma Questionnaire for working with refugees and asylum seekers in Serbia, Psihologija, 49(3):277–99.

Vukčević, M., Živanović, M., Đukić, D. (2016). Doživljaj bespomoćnosti u radu s izbeglicama. VI kongres psihoterapeuta – Psihoterapija i društvo. Beograd, Srbija