2018

Vuk?evi? Markovi?, M., Radmanovi?, U., & Todorovi?, A. (2018). Reaction to Social Trauma of Refugees in the Mental Health System in Serbia – Challenges and Barriers. European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), 10-13 May, Belgrade, Serbia

2017

Vuk?evi? Markovi?, M., Živanovi?, M., ?uki?, D. (2017). Faktori rizika za sekundarnu traumatizaciju kod ljudi koji rade sa izbeglicama. Nau?ni skup Empirijska istraživanja u psihologiji (str. 21-22). Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Randi, B., Schjodt, H., Stojadinovi?, I. (2017). Benchmarking psychology and prevention in EFPA member association countries. XV European Congress of Psychology 11-14. July, Amsterdam, The Netherlands.

Vuk?evi?, M., Momirovi?, J., Puri?, D. (2017). The relation between traumatic experiences and psychological vulnerability. X international conference of International Society for Health and Human Rights “Mental health, mass people displacement and ethnic minorities”, 24-27. September, Novi Sad, Serbia

Vuk?evi? M., , ?uki? D., & Živanovi?, M. (2017). Secondary traumatization in people working with refugees in Serbia: preliminary results. X international conference of International Society for Health and Human Rights “Mental health, mass people displacement and ethnic minorities”, 24-27. September, Novi Sad, Serbia

Ili?, I., Stojadinovi?, I., Todorovi?, A., Vuk?evi? Markovi?, M., Bjeki?, J. Psychological challenges faced by refugee minors in Serbia. XIV Conference Days of applied psychology, pp 86-87, Nis, Serbia

Bjeki?, J., Gaši?, J., Stojadinovi?, I. i Didi?, T. (2017,) Dominantne psihološke tegobe i rezilijentnost izbeglica. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Todorovi?, A. i Božovi?, D. (2017). Psihološka podrška izbeglicama u Srbiji . Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Radmanovi?, U. i Ili?, I. (2017). Deca i adolescenti u izbeglištvu. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Stankovi? I. i Guti?, T. (2017, Oktobar). Rad sa prevodiocima u psihoterapijskom setingu. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Živanovi?, M. i Vuk?evi? Markovi?, M. (2017). Mentalno zdravlje pomaga?a – zna?aj prevencije u radu sa traumom. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Vuk?evi? Markovi?, M., i Radmanovi?, U. (2017). Psihološka podrška pomaga?ima. Saopštenje na VII kongresu psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija

Vuk?evi? Markovi?, M., Guti?, T., Božovi?, D., & Bjeki?, J. (2017) Psychological screening of refugees. Current trends in psychology pp 88, Novi Sad, Serbia

Vuk?evi? Markovi?, M., Gaši?, J. i Bjeki? J. (2017,). Mentalno zdravlje izbeglica – izveštaj o istraživanju 2017.

Vuk?evi? Markovi?, M., Gaši?, J., Ili?, I., Bjeki?, J. (2017,). Izazovi i potencijali dece izbeglica 2017 – prikaz podataka.

2016

Simi?, N., Vuk?evi?, M., Gaši?, J. (2016). Obrazovanje dece izbeglica – izazovi i rešenja. Me?unarodna nau?na konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva”, Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Simi?, N., Bjeki? J., Radmanovi?, U., Ili?, I. (2016). Psihološke potrebe i dobrobit dece izbeglica u Srbiji. Me?unarodna nau?na konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva” Beograd, Srbija:Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Vuk?evi?, M., Momirovi?, J., Puri?, D. (2016). Povezanost izme?u traumatskog iskustva u tranzitu i psihološke vulnerabilnosti. Me?unarodna nau?na konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva”. Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Vuk?evi?, M., ?uki?, D., Živanovi?, M. (2016,). Sekundarna traumatizacija kod ljudi koji rade sa izbeglicama u Srbiji: preliminarni rezultati. Me?unarodna nau?na konferencija “Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva”. Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Vuk?evi?, M., Momirovi?, J., Puri?, D. (2016). Adaptation of Harvard Trauma Questionnaire for working with refugees and asylum seekers in Serbia, Psihologija, 49(3):277–99.

Vuk?evi?, M., Živanovi?, M., ?uki?, D. (2016,). Doživljaj bespomo?nosti u radu s izbeglicama. VI kongres psihoterapeuta – Psihoterapija i društvo. Beograd, Srbija