O nama

Mreža psihosocijalnih inovacija je udruženje gra?ana osnovano kao nestrana?ko, nepoliti?ko i neprofitno udruženje u cilju ostvarivanja raznovrsnih ciljeva u oblasti psihološke nauke i prakse.

Naši osnovni cljevi su osmišljavanje, razvijanje, unapre?enje i primena razli?itih psiholoških intervencija. Poseban akcenat stavljamo na sprovo?enje kvantitativnih i kvalitativnih socio–psiholoških istraživanja koja omogu?avaju kreiranje valjanih preporuka za unapre?enje prakse, kao i predloge socio-psiholoških i obrazovnih intervencija kojima bi se na adekvatan na?in odgovorilo na potrebe pojedinaca, grupa i društva u celini.

Na ovaj na?in ostvarujemo i svoje specifi?ne ciljeve koji se odnose na pružanje psiho-socijalne podrške, osnaživanje i poboljšanje kvaliteta života pojedinaca iz osetljivih i ugroženih grupa. Naše intervencije uklju?uju podizanje svesti i zalaganje za razli?ite društvene i psiho-socijalne izazove sa kojima se naši korisnici suo?avaju.

I spent eight weeks with PIN as a psychology intern. Working at PIN gave me more insight on the refugee crisis and how it impacts individuals, the country, and the region. It also allowed me to see how psychology is perceived and learned in different contexts and spaces.

Jessi

"Volunteering as a PIN intern and was such a valuable experience because it exposed me to what mental health work looks like in another country and how to navigate different systems abroad. Getting the opportunity to assist the PIN psychologists with the refugee clients in Belgrade, and in the camps, provided me with a new perspective on trauma informed care."

Stephanie

Misija i vizija

PIN teži da podrži i unapredi psihološku dobrobit i kvalitet života pojedinaca iz marginalizovanih i/ili ranjivih grupa kroz empirijski utemeljnu praksu. PIN teži da uspostavi i deluje unutar efikasnog i sveobuhvatnog modela psihosocijalne podrške koji podsti?e pomaga?e, korisnike i druge aktere unutar sistema podrške na zajedni?ko kreiranje sigurnog okruženja za nošenje sa teško?ama i prevazilaženje prepreka u pove?anju dobrobiti na individualnom nivou.

Ciljevi i aktivnosti

• Implementacija, širenje i ja?anje empirijski utemeljene psihološke prakse

• Osmišljavanje, razvijanje, unapre?enje i primena razli?itih psiholoških intervencija

• Psihološka podrška, osnaživanje, ja?anje kapaciteta i unapre?enje kvaliteta života ugroženih i ranjivih pojedinaca i grupa

• Podizanje svesti o razli?itim društvenim i psiho-socijalnim problemima, kao i o na?inima njihovog rešavanja

• Sprovo?enje istraživanja radi eksploracije i identifikacije psiho-socijalnih izazova i teško?a korisnika kao i šire zajednice ?iji oni su sastavni deo, sa ciljem utvr?ivanja njihovih uzroka, na?ina prevencije i rešavanja

• Objavljivanje nau?nih i stru?nih radova, izveštaja i preporuka za donosioce odluka, kao i druge vrste publikacija

• Organizovanje treninga, seminara, radionica i drugih obuka za korisnike, zaposlene, saradni?ke organizacije

• Uspostavljanje saradnje sa institucijama i donosiocima odluka u zemlji i inostranstvu koji se bave socijalnim, psihološkim, obrazovnim i zdravstvenim pitanjima