PIN na međunarodnoj konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva

By 7 Novembra, 2016Novosti

22. oktobra 2016. na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je me?unarodna konferencija Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva. PIN tim predstavio je rezultate studija i aktivnosti sprovedenih u okviru aktuelnih projekata.

Na osnovu aktivnosti sprovedenih u okviru projekta Doprinos deci izbeglicama u Evropi koji podržavaju IRC i DFID, predstavljeni su preliminarni rezultati kvalitativnog istraživanja o psihološkim potrebama i kapacitetima dece-izbeglica u Srbiji.

Tako?e, PIN tim prezentovao je izazove u obrazovanju dece-migranata i otvorio diskusiju o potencijalnim rešenjima kojima bi se deci omogu?ilo u?eš?e u efektivim neformalnim edukativnim aktivnosti i uklju?ivanje u obrazovni sistem Srbije.

U okviru sekcije Socio-psihološke dimenzije migracija i migranata, predstavljeni su rezultati studije finansirane od strane UNHCR koja se bavila povezanoš?u izme?u traumatskog iskustva u tranzitu i psihološke vulnerabilnosti.

Kona?no. veoma plodnu diskusiju iniciralo je predstavljanje rezultata studije o sekundarnoj traumatizaciji kod osoba koje rade sa izbeglicama u Srbiji koju PIN sprovodi u saradnji sa IRC. Sekundarna traumatizacija pomaga?a prepoznata je kao važan izazov na koji se može odgovoriti kroz edukaciju i psihološku podršku osobama ?iji rad podrazumeva direktan rad sa izbeglicama.

Author pin

More posts by pin