Sekundarna traumatizacija kod pomagača: faktori rizika i smernice za prevenciju

By 23 Jula, 2016Novosti
PIN tim je u utorak, 05.07.2016. u prostorijama Kulturnog centra Rex održao okrugli sto ?ija je tema bila psihološka podrška osobama koje rade sa izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u Srbiji. Svi oni se u okviru svog posla svakodnevno susre?u sa ljudima koji su pretrpeli mnogobrojna traumatska iskustva i kao takvi izloženi su sekundarnoj traumatizaciji (ST).
ST se sastoji od tipi?nih simptoma povezanih sa traumom koji se ?esto sre?u kod osoba koje su iskusile traumatska iskustva i koje pate od PTSP-a. Tipi?ni simptomi su izbegavanje, negativni afekat i kognicije, visoka pobu?enost i intruzije koje mogu dovesti do nemogu?nosti da se nesmetano vodi svakodnevni život i obavljaju poslovne i druge aktivnosti.
Okrugli sto imao je za cilj isticanje važnosti prevencije sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pomaga?a kao i otvaranje diskusije i razmatranje prakse koja trenutno postoji u organizacijama koje rade sa izbeglicama u vezi sa zaštitom mentalnog zdravlja pomaga?a.
Tom prilikom bili su predstavljeni i rezultati prve studije u Srbiji na temu zaštite mentalnog zdravlja pomaga?a kao i prevencije sagorevanja i sekundarne traumatizacije. Studija je imala za cilj sticanje uvida u iskustva koja ljudi koji rade sa izbeglicama i obezbe?ivanje preliminarnih podataka o faktorima rizika za razvoj ST kod ljudi koji rade sa izbeglicama u Srbiji.
Navedena studija, kao i sve aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške pomaga?ima sprovedena u okviru projekta koji PIN sprovodi sa International Rescue Committee (IRC) od januara ove godine.
Veliko hvala svim institucijama i organizacijama koje su doprinele realizaciji ovog projekta.

Author pin

More posts by pin