Poziv na zaštitu izbeglica i migranata izloženih pretnjama i nasilju

By 27 Februara, 2020Novosti

Pretnje, zastrašivanje i nasilje koje sprovode pojedinci i neformalne grupe u poslednjih nekoliko nedelja, a čija su meta izbeglice i migranti, kao i raspirivanje netrpeljivosti koje je prisutno u javnosti, u medijskom izveštavanju i individualnim nastupima, mogu da imaju nesagledive posledice po bezbednost, zdravlje i dobrobit dece i odraslih koji su upravo zbog nasilja i nesigurnosti bili prisiljeni da napuste svoje zemlje porekla. Kažnjive prema domaćim zakonima i u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, čija je Srbiija potpisnica, ove pojave takođe su u suprotnosti sa značajnim rezultatima koja je Srbija postigla u pružanju podrške izbeglicama i migrantima, i kao takve moraju biti sankcionisane i zaustavljene.

U prethodne četiri godine, radeći zajedno, državni organi, institucije i civilno društvo uložili su značajne napore kako bi izgradili sistem podrške za izbeglice i migrante koji, krećući se Balkanskom rutom, prolaze kroz Srbiju. Deca i odrasli koji su, u potrazi za sigurnim mestom, preduzeli rizično i teško putovanje, pronašli su utočište u centrima za prihvat izbeglica i migranata. Zahvaljujući pomoći koja im je pružena, svedoče o tome da se u Srbiji osećaju bezbedno i da su zadržali osećaj ljudskog dostojanstva. Deca izbeglice i migranti koja su uključena u škole širom Srbije i njihove porodice govore o značaju koji za njih predstavlja prilika da nastave školovanje, kao i da na taj način ostvare kontakt sa širom zajednicom, steknu nove prijatelje i osete se kao da im se život, prekinut izbegličkom situacijom, nastavlja.

Razvijanje i unapređenje sistema podrške za ranjive grupe, u ovom slučaju izbeglice i migrante, ulaganje je u razvoj društva koje obezbeđuje ostvarenje ljudskih prava za sve i koje se temelji na demokratskim vrednostima i solidarnosti. Nasilje i govor mržnje čiji su predmet izbeglice i migranti, veliki su korak nazad, utiču na pogoršanje celokupnog stanja u društvu i ugrožavaju dostojanstvo svih građanki i građana.

Od izuzetne je važnosti da svi članovi društva, kako pojedinci tako i akteri koji učestvuju u javnom i političkom životu, deluju u cilju promocije i zaštite ljudskih prava kako bi se zaustavile pretnje, zastrašivanje i nasilje usmereno ka izbeglicama i migrantima i kako bi se sprečili slični incidenti u budućnosti.

Nadležni državni organi moraju da pravovremeno i efikasno reaguju istražujući i sankcionišući protivzakonite postupke koje čine pojedinci i grupe, raspirujući nacionalnu i rasnu mržnju i netrpeljivost. Osim što ugrožavaju bezbednost i dobrobit izbeglica i migranata, ovi postupci remete javni red i mir i povećavaju rizike za sve građanke i građane. Od izuzetne je važnosti takođe da nadležni državni organi i službe deluju preventivno, i da, sarađujući kako međusobno, tako i sa civilnim društvom, kontinuirano rade osiguravanju bezbednog okruženja za sve izbeglice i migrante. Ovo se, između ostalog, može postići češćim prisustvom policijskih patrola na mestima na kojima se izbeglice i migranti okupljaju, kao i drugim merama koje će smanjiti rizike za izbeglice i migrante kada se nalaze van centara za smeštaj.

Neprofesionalnim izveštavanjem, kao i objavljivanjem neproverenih i netačnih informacija mediji učestvuju u širenju poruka mržnje, i doprinose širenju straha i netrpeljivosti. Neophodno je da se mediji pridržavaju Kodeksa novinara Srbije, kao i da se, izveštavajući, oslanjaju na relevantne izvore informacija, kao što su institucije i organizacije, kako republičke, tako i one iz civilnog društva, koje pružaju podršku izbeglicama i migrantima.

Atina
Centar za integraciju mladih
CRPC – Centar za kriznu politiku i reagovanje
Info Park
Jesuit Refugee Service Serbia
PIN – Psychosocial Innovation Network
Praxis
Save the Children

Author pin

More posts by pin