Psihoedukativne radionice u Integracijskoj kući “Pedro Arrupe”

By Mart 22, 2018Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, svakog drugog petka drži psihoedukativne radionice sa ciljem prevencije maladaptivnih oblika ponašanja kod maloletnika bez pratnje u saradnji sa Jesuit Refugee Service Serbia. Radujemo se našem radu sa ovim de?acima i prilici da ih nau?imo korisnim životnim veštinama!

Author pin

More posts by pin