Projekti

UNHCR

“Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”

U okviru projekta “Pružanje psihosocijalne podrške ranjivim izbeglicama u Srbiji”, uz podršku UNHCRa, PIN pruža psihosocijalnu podršku izbeglicama i tražiocima azila na različitim lokacijama u Srbiji. Naše aktivnosti su usmerene na pružanje prve psihološke pomoći i osnaživanje, individualno i grupno savetovanje, sprovođenje psihološke procene za različite svrhe, kao i na sprovođenje preventivnih aktivnosti kao što su različite edukativne, pshihodukativne, okupacione i kreativne radionice.

Poseban fokus je stavljen na pružanje podrške žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, nepraćenoj i razdvojenoj deci i maloletnicima i psihološki ranjivim pojedincima. Dodatno, PIN aktivno podržava proces integracije kroz organizaciju časova srpskog i engleskog jezika, kao i kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti i radionica za izbeglice i lokalnu populaciju, sa ciljem podsticanja kulturalne razmene, smanjivanja predrasuda i promovisanja tolerancije.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, PIN sprovodi brojne studije koje se odnose na trenutno stanje mentalnog zdravlja među izbeglicama, njihove snage, kao i teškoće sa kojima se suočavanju, evaluaciju sistema podrške, kao na i efikasnost različitih psiholoških pristupa i intervencija (Pa linkovi ka studiji).

Dodatno, PIN sprovodi brojne treninge o psihološkim aspektima izbegličkog pitanja za stručnjake koji direktno rade sa izbeglicama i aktivno je uključen u procese povećanja osetljivosti, podizanja svesti i zalaganja za ovo pitanje u lokalnoj zajednici.

IRC

“Psihološka podrška za pomagače – IRC”

U okviru ovog projekta podržanog od strane International Rescue Committee-a, PIN pruža psihološku podršku pomagačima koji rade u direktnom kontaktu sa izbeglicama na različitim lokacijama u Srbiji.

Kroz individualne sastanake i sastanke grupa podrške, pomagači imaju priliku da rade na uspostavljanju adekvatnih granica, postavljanju realnih očekivanja, proradi mnogobrojnih traumatskih iskustava koje su korisnici podelili sa njima, identifikuju i provežbavaju adaptivne koping strategije i istražuju mogućnosti za uspostavljanje i održavanje dobre saradnje sa različitim saradničkim organizacijama na terenu.

Sa ciljem obezbeđivanja empirijski utemeljene prakse, kao i validnih preporuka PIN sprovodi istraživanja sa ciljem identifikovanja zaštitnih faktora i faktora rizika u vezi sa izgaranjem i sekundarnom traumatizacijom.

DFID i IRC

“Doprinos deci izbeglicama u Evropi”

U okviru projekta finansiranog od strane Department for International Development-a (DFID) i podržanog od strane International Rescue Committee-a (IRC), “Doprinos deci izbeglicama u Evropi”, koji je trajao od jula 2016. do juna 2017. godine, PIN je pružao psihosocijalnu podršku deci izbeglica i tražilaca azila, nepraćenoj deci uzrasta ispod 12 godina, kao i nepraćenim maloletnicima uzrasta iznad 12 godina u Srbiji.

Glavne aktivnosti su podrazumevale:
• pružanje psihološke podrške;
• realizaciju edukativnih radionica sa ciljem razvijanja životnih veština i unapređenja znanja engleskog jezika i rada na računaru;
• upućivanja na medicinske i pravne usluge;
• informisanje i zastupanje;
• pružanje podrške pri uključivanju u sistem formalnog obrazovanja;
• sprovođenje istraživanja o potrebama i kapacitetima dece izbeglica;
• aktivnosti usmerene na podizanje svesti o izbegličkom pitanju u lokalnim zajednicama.

Tokom trajanja projekta PIN je podržao više od 400 dece i maloletnika izbeglica, kao i više 50 roditelja, smeštenih u kampovima u Krnjači, Obrenovcu, Bogovađi, Banji Koviljači, Sjenici i Tutinu. Dodatno, PIN je organizovao manifestaciju “Izbeglice u Srbiji – dečja perspektiva” za decu iz lokalnih škola u Lajkovcu, Nišu i Somboru.

Divac fondacija

„Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“

Od juna 2017. godine PIN je angažovan na projektu „Praćenje pristupačnosti psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji“ koji je finansiran od strane Divac fondacije.

Cilj projekta je jačanje saradnje između 20 organizacija koje rade duž „Balkanske rute“, jačanje kapaciteta organizacija za efikasno identifikovanje i dokumentovanje dostupnosti i pristupačnosti psihosocijalne podrške različitim grupama izbeglica, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema komunikacije među relevantnim akterima uključenim u odgovor na migrantsku krizu u Srbiji.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sistematskog protokola unutar organizacije za identifikaciju, dokumentovanje i izveštavanje o kršenju ljudskih prava koja se odnose na pristupačnost psihosocijalne podrške izbeglicama u cilju pružanja adekvatne i prilagođene pomoći ranjivim pojedincima, uvremenjeno i u saradnji sa svim relevantnim akterima.